GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG 

Tên gọi, trụ sở và vốn điều lệ của quỹ

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi là Quỹ) là một tổ chức tài chính Nhà nước của tỉnh Bắc Giang, được thành lập theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức các nhân trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.

I. Tên gọi và nơi đặt trụ sở chính:

a) Tên đầy đủ: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.

b) Tên viết tắt: BGDIF.

c) Tên giao dịch quốc tế: Bac Giang Development Investment Fund.

d) Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 đường Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

đ) Điện thoại: 0204.3554.507.

e) Trang điện tử: http://bgdif.com.vn

II. Địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân và đại diện theo pháp luật

1. Quỹ là tài chính nhà nước ngoài ngân sách của địa phương, do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận bảo toàn và phát triển vốn; thực hiện chức năng cho vay và đầu tư tại địa phương theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước đối vơi Quỹ. 

2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

3. Người đại diện theo pháp luật của Quỹ là Giám đốc.

III. Nguyên tắc hoạt đông và phạm vi hoạt động

1. Nguyên tắc hoạt động: 

a) Tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước.

b) Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ.

c) Thực hiện cho vay, đầu tư đúng đối tượng và điều kiện theo quy định tại Điều lệ này.

2. Phạm vi hoạt động:

a) Huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.

b) Cho vay các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ theo quy định tại điều lệ này.

c) Đầu tư các dự án, đầu tư thành lập các tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ theo quy định tại Điều lệ này.

d) Ủy thác cho vay, đầu tư; nhận ủy thác quản lý các Quỹ tài chính nhà nước địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

đ) Thực hiện nghiệp vụ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật.

IV. Vốn điều lệ

 Vốn điều lệ của Quỹ không thấp hơn 300 tỷ đồng.

V. Cơ cấu tổ chức quản lý của Quỹ

Cơ cấu tổ chức quản lý của Quỹ bao gồm: Hội đồng quản lý; Ban kiểm soát; Ban điều hành gồm: Giám đốc Quỹ, các Phó Giám đốc Quỹ, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc (các Phòng chuyện môn nghiệp vụ).

VI. Tổ chức Đảng Cổng sản Việt Nam và các đoàn thể của Quỹ hoạt động theo quy định của Điều lệ Đảng, Điều lệ của tổ chức đoàn thể và các quy định khác của pháp luật.

VII. Quản lý nhà nước đối với Quỹ

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang trực tiếp quản lý hoạt động của Quỹ và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền quy định tại Nghị định 147/2020/NĐ-CP và pháp luật hiện hành.

2. Sở Tài chính Bắc Giang giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ và thực hiện một số nhiệm vụ khác có liên quan theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Quỹ chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan theo quy định tại Nghị định 147/2020/NĐ-CP và pháp luật hiện hành./.

(Trích "Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang"
ban hành kèm theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 23/8/2021).
Chuyên mục: