GIỚI THIỆU CHUNG

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang
(trích Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.
I. Tên gọi, trụ sở và vốn điều lệ của Quỹ
1. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang (sau đây gọi là Quỹ) là một tổ chức tài chính Nhà nước của tỉnh Bắc Giang, được thành lập theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 04/03/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang.
2. Vốn điều lệ của Quỹ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
Vốn điều lệ của Quỹ sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho bổ sung hàng năm từ các nguồn vốn cấp phát của ngân sách tỉnh được bố trí trong dự toán chi ngân sách hoặc nguồn tăng thu ngân sách hàng năm.
3. Tên gọi của Quỹ:
a) Tên đầy đủ: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.
b) Tên giao dịch quốc tế: Bac Giang Development Investment Fund (viết tắt BGDIF)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Ngô Quyền, thành phố Băc Giang, tỉnh Bắc Giang.
5. Điện thoại: 0204.3554507
II. Địa vị pháp lý, tư cách pháp nhân và đại diện theo pháp luật
1. Quỹ là một tổ chức tài chính Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP.
2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
3. Người đại diện theo pháp luật của Quỹ là Giám đốc.            
III. Nguyên tắc hoạt động
1. Quỹ hoạt động theo mô hình Ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn.
2. Quỹ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ.
IV. Tổ chức bộ máy.
1. Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành Quỹ bao gồm:
a) Hội đồng quản lý gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên;
b) Ban kiểm soát: Trưởng ban kiểm soát và các thành viên;
c) Bộ máy điều hành gồm có: Ban Giám đốc (Giám đốc và các Phó Giám đốc), Kế toán trưởng và các Phòng, Ban chuyên môn.
2. Việc thay đổi lại cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Quỹ do Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội đồng quản lý Quỹ quyết định theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ này./.
Chuyên mục: