Cho vay đầu tư

HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC

VÀ DANH MỤC LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƯ

I. DANH MỤC LĨNH VỰC DỰ ÁN CHO VAY ĐẦU TƯ

I. Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường

1. Đầu tư kết cấu hạ tầng.

2. Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm, thân thiện với môi trường.

II. Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ

1. Đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng của Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.

2. Di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, cụm làng nghề.

III. Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thông

1. Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các dự án khôi phục sản xuất, phát triển nông thông, nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

2. Đầu tư xây dựng và bảo vệ rừng phòng hộ, dự án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

IV. Xã hội hóa hạ tầng xã hội

1. Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (Nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân, ký túc xá sinh viên...)

2. Đầu tư xây dựng, mở rộng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, siêu thị, chợ, chỉnh trang đô thị, hạ tầng khu dân cư, khu đô thị, văn hóa, thể dục thể thao, công viên.

3. Đầu tư xây dựng, cải tạo khu du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử tại địa phương.

V. Lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khác trên địa bàn tỉnh: Do UBND tỉnh quyết định.

II. LÃI SUẤT CHO VAY

1. Lãi suất cho vay:

- Quy dịnh mức lãi suất cho vay tối thiểu tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang cụ thể:

+ Mức lãi suất cho vay tối thiểu ngắn hạn là 6%/năm;

+ Lãi suất cho vay tối thiểu trung và dài hạn là 7%/năm;

- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang quyết định mức lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể, nhưng không thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu.

III. HỒ SƠ VAY VỐN

Chủ đầu tư gửi đến Quỹ bao gồm các tài liệu sau:

1. Các mẫu biểu của Quỹ:

- Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu số 01/TĐDA)

- Bảng thông tin khách hàng theo mẫu của Quỹ (Mẫu số 02/TĐDA)

- Báo cáo về quan hệ tín dụng với Quỹ và các tổ chức tín dụng khác theo mẫu của Quỹ (Mẫu số 03/TĐDA)

2. Hồ sơ chủ đầu tư:

2.1. Hồ sơ pháp lý gồm:

- Giấy phép thành lập; Quyết định thành lập.

- Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Giấy phép hành nghề.

- Điều lệ hoạt động (nếu có).

- Quyết định bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc), Chủ đầu tư dự án và Kế toán trưởng.

- Biên bản góp vốn, danh sách thành viên sáng lập (công ty Cổ phần, công ty TNHH, công ty Hợp danh, Hợp tác xã...).

- Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc được đơn vị cấp trên giao làm chủ đầu tư dự án (hoặc làm đại diện của chủ đầu tư) thì phải có văn bản ủy quyền của cấp trên có thẩm quyền.

- Các tài liệu liên quan khác do chủ đầu tư gửi kèm (nếu có).

2.2. Hồ sơ kinh tế gồm:

- Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong năm gần nhất (đối với chủ đầu tư đã hoạt động sản xuất kinh doanh).

- Hồ sơ liên quan đến việc góp vốn điều lệ đảm bảo tính khả thi (đối với chủ đầu tư là đơn vị mới thành lập).

- Báo cáo tình hình quan hệ tín dụng với Quỹ và các tổ chức tín dụng khác của chủ đầu tư (Mẫu số 03/TĐDA)

2.3. Hồ sơ vay vốn:

 - Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu) kiêm kế hoạch trả nợ do người điều hành cao nhất của chủ đầu tư ký gửi.

- Hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của Nhà nước.

- Các giấy tờ liên quan đến dự án đầu tư theo quy định.

- Các giấy tờ khác có liên quan.

2.4. Các hồ sơ liên quan đến tài sản bảo đảm tiền vay:

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở dùng để đảm bảo tiền vay.

- Cam kết của chủ sở hữu tài sản và đồng sở hữu (nếu có) dùng làm đảm bảo tiền vay về việc không thế chấp, cầm cố nơi khác khi đảm bảo cho khoản vay tại Quỹ.

- Bản sao các giấy tờ sở hữu tài sản khác dùng đảm bảo tiền vay (nếu có)

2.5. Các giải trình và cam kết khác (cụ thể theo từng dự án).

3. Hồ sơ pháp lý của Dự án đầu tư:

- Chủ trương cho phép đầu tư Dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Quyết định phê duyệt quy hoạch hoặc giấy phép xây dựng;

- Dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và Quyết định phê duyệt của cấp quyết định đầu tư;

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thuê đất nơi triển khai Dự án theo quy định của pháp luật (trong trường hợp mới có chủ trương giao đất của cấp thẩm quyền, dự án phải có các văn bản: Về quy hoạch, thu hồi đất,  phương án BTGT, …);

- Kết quả thẩm duyệt đánh giá tác động môi trường đối với Dự án của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

- Kết quả thẩm duyệt về phương án phòng chống cháy nổ của cơ quan Công an PCCC;

- Cam kết mua bảo hiểm;

- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

* Ghi chú: Các tài liệu trên là bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan có thẩm quyền và gửi đến Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang (01 bộ).