HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC VÀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC

VÀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ/HĐQL ngày 27/10/2014 của Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang).

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế đầu tư trực tiếp được áp dụng đối với tất các khoản đầu tư trực tiếp hoặc hợp tác đầu tư, góp vốn thành lập pháp nhân thực hiện đầu tư các dự án thuộc đối tượng đầu tư trực tiếp của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang ( gọi tắt là Quỹ) bằng nguồn vốn của Quỹ và nguồn vốn huy động khác, trừ trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi tắt là UBND tỉnh) quyết định.

2. Đối tượng:

- Các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng thuộc danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương theo quy định đã được HĐND tỉnh thông qua và được UBND tỉnh phê duyệt.

- Việc đầu tư vào các dự án khác ngoài danh mục.

II. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

1. Vốn điều lệ.

2. Tiền đóng góp tự nguyện, các khoản viện trợm, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các khoản thu các theo quy định của pháp luật

3. Nguồn vốn huy động trung và dài hạn từ các tổ chức tài chính tín dụng trong và ngoại nước.

4. Phát hành trái phiếu Quỹ, trái phiếu công trình theo quy định của pháp luật.

5. Các nguồn vốn huy động khác theo quy đinh của pháp luật.

III. NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ 

Đầu tư trực tiếp của Quỹ được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sau:

1. Bảo toàn và phát triển vốn - tự bù đắp chị phí và tự chịu rủi ro.

2. Thực hiện đúng rình tự và thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành

3. Đầu tư đúng đối tượng, mục đích và đảm bảo theo kế hoạch nguồn vốn được duyệt.

4. Thực hiện thẩm định, phân tích , đánh giá hiệu quả và khả năng hoàn vốn của dự án đầu tư trước khi trình HĐQL Quỹ hoặc UBND tỉnh ra quyết định đầu tư theo thẩm quyền.

IV. PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ

1. Thực hiện đầu tư với tư cách là chủ đầu tư tham gia góp vốn với các tổ chức khác để đầu tư và chịu trách nhiệm vè quyết định đầu tư của mình thep phân cấp của UBND tỉnh.

2. Trực tiếp quản lý dự án đầu tư hoặc thuê các tổ chức chuyên môn quản lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật.

V. ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ

1. Dự án đầu tư trong danh mục các lĩnh vực kết cấu hậ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2. Dự án đầu tư phải có hiệu quả và có khả năng thu hồi vốn trực tiếp.

VI. HÌNH THỨC ĐẦU TƯ

1. Đầu tư theo các hình thức: Hợp đồng hợp tác kinh doanh ( BCC), hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT),  hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh (BTO), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo quy định của pháp luật.

2. Tự thực hiện đầu tư các dự án trong danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

VII. LỰA CHỌN DỰ ÁN VÀ ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ

1. Cơ sở để lựa chọn dự án và đối tác đầu tư

a) Cơ sở lựa chọn dự án đầu tư:

- Tuân thủ chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, trọng điểm của tỉnh;

- Tuân thủ các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan tới việc đầu tư trực tiếp vào các dự án.

- Báo cáo khả thi của dự án đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt mà Quỹ xem xét tham gia góp vốn; tính hiệu quả hoạt động của dự án.

b) Hồ sơ lựa chọn dự án đầu tư gồm:

- Cơ sở pháp lý của dự án.

- Nhu cầu và tính cần thiết đầu tư của dự án.

- Quy mô đầu tư: Diện tích xây dựng; các hạng mục công trình; địa điểm xây dựng công trình và nhu cầu sử dụng đất; hạ tầng kỹ thuật.