Quỹ phát triển đất

TRÌNH TỰ THỦ TỤC


I. ĐỐI TƯỢNG ỨNG VỐN, CHI HỖ TRỢ

1. Ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có trong quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án; tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao để quản lý đấu giá;

2. Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ vầ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

3. Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch;

4. Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất;

5. Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu;

6. Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ xây dựng khu tái định cư; hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương có đất bị thu hồi.

          II. ĐIỀU KIỆN ỨNG VỐN

1. Có kế hoạch ứng vốn được duyệt (danh mục dự án ứng vốn hoặc chi hỗ trợ được duyệt)

2. Dự án đầu tư đã được phê duyệt; dự toán về kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ; dự toán đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất theo quy định.

3. Có phương án hoàn trả vốn ứng phù hợp với dự án được ứng vốn.

          III. THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ỨNG VỐN, CHI HỖ

Căn cứ quyết định về kế hoạch ứng vốn, chi hỗ trợ hàng năm được phê duyệt theo quy định:

1. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cụ thể các khoản chi hỗ trợ và quyết định mức ứng vốn cho 01 dự án từ 20 (hai mươi) tỷ đồng trở lên, theo đề nghị của Giám đốc Quỹ.

2. Mức ứng vốn cho 01 dự án từ 05 (năm) tỷ đồng đến dưới 20 (hai mươi) tỷ đồng, do Chủ tịch Hội đồngquản lý Quỹ quyết định theo đề nghị của Giám đốc Quỹ.

3. Mức ứng vốn cho 01 dự án dưới 05 (năm) tỷ đồng, Giám đốc Quỹ quyết định.

          IV. TRÌNH TỰ THỦ TỤC ỨNG VỐN, CHI HỖ TRỢ

1. Hàng năm căn cứ vào nhu cầu ứng vốn của tổ chức được giao nhiệm vụ thuộc đối tượng ứng vốn, chi hỗ trợ, UBND huyện, thành phố lập kế hoạch ứng vốn cùng với thời điểm lập kế hoạch ngân sách, gửi Quỹ phát triển đất của tỉnh. Căn cứ vào nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ để lập kế hoạch ứng vốn cho các dự án, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch ứng vốn hàng năm theo nguyên tắc chỉ giao tổng nguồn vốn ứng và danh mục các dự án ứng vốn

Trường hợp có phát sinh trong năm về ứng vốn, chi hỗ trợ thì UBND huyện, thành phố lập kế hoạch bổ sung theo trình tự, thủ tục lập kế hoạch ngân sách nhà nước, gửi Quỹ Phát triển đất của tỉnh để báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ thực hiện.

Mức ứng vốn theo thẩm quyền quyết định ứng vốn chi hỗ trợ và được quyết định trên cơ sở tiến độ thực hiện và nhu cầu ứng vốn của từng dự án.

2. Hồ sơ ứng vốn gồm:

a) Công văn đề nghị ứng vốn của các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện các nhiệm vụ thuộc đối tượng được ứng vốn

b) Quyết định (bản sao) về kế hoạch ứng vốn của Chủ tịch UBND tỉnh;

c) Văn bản phê duyệt dự án đầu tư; dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; dự toán đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất theo quy định và tài liệu liên quan;

d) Kế hoạch tiến độ thực hiện khối lượng công việc;

đ) Có cam kết hoàn trả (kèm theo phương án hoàn trả vốn ứng phù hợp với dự án được ứng vốn)

(Mẫu văn bản hồ sơ ứng vốn theo phụ lục số 1,2,3 đính kèm)

3. Trong thời gian 7 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Quỹ có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

          V. HOÀN TRẢ VỐN ỨNG VÀ CÁC KHOẢN CHI HỖ TRỢ

1. Hoàn trả vốn ứng:

Tổ chức được ứng vốn để thực hiện những nhiệm vụ gồm:

- Ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có trong quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án; tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao để quản lý đấu giá;

 - Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ vầ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 3. Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch; có trách nhiệm hoàn trả vốn đã ứng từ các nguồn và thời điểm hoàn trả như sau:

a) Đối với vốn ứng để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch sau đó Nhà nước giao cho nhà đầu tư theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì được hoàn trả từ vốn đầu tư của dự án. Thời hạn hoàn trả trong 30 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giao đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Đối với vốn ứng để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch sau đó Nhà nước giao cho nhà đầu tư theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thì được hoàn trả từ ngân sách địa phương. Thời hạn hoàn trả trong 30 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chi ngân sách nhà nước cho dự án;

c) Đối với vốn ứng để thực hiện tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch sau đó đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên đất thì được hoàn trả từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất được thu thông qua đấu thầu trước khi nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Thời hạn hoàn trả trong 15 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá hoặc đấu thầu dự án nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

d) Đối với vốn ứng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các khu, điểm, nhà tái định cư để tạo lập quỹ nhà đất phục vụ tái định cư cho người bị thu hồi đất thì được hoàn trả từ nguồn thu tiền sử dụng đất, bán nhà tái định cư của đối tượng được bố trí tái định cư; trường hợp nguồn thu từ tiền sử dụng đất, bán nhà tái định cư không đủ để hoàn trả thì ngân sách địa phương hoàn trả phần chênh lệch. Thời hạn hoàn trả trong 15 ngày làm việc kể từ ngày thu tiền của đối tượng được bố trí tái định cư hoặc thời điểm có quyết định chi ngân sách để hoàn trả phần chênh lệch.

2. Hoàn trả kinh phí hỗ trợ:

Tổ chức được giao nhiệm vụ kinh phí hỗ trợ cho những nhiệm vụ gồm:

- Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ thực hiện các đề án đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng bị Nhà nước thu hồi đất;

- Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ khoản chênh lệch cho hộ gia đình, cá nhân vào khu tái định cư trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường, hỗ trợ nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu;

- Ứng vốn cho ngân sách nhà nước để chi hỗ trợ xây dựng khu tái định cư; hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng tại địa phương có đất bị thu hồi; có trách nhiệm hoàn trả từ các nguồn sau:

a) Trường hợp các khoản chi hỗ trợ đã nằm trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì nguồn vốn để hoàn trả, thời điểm hoàn trả thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trường hợp các khoản chi hỗ trợ không nằm trong phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì do ngân sách địa phương chi trả; trường hợp ngân sách địa phương chưa bố trí để thực hiện chi trả thì Quỹ có trách nhiệm chi trả và được ngân sách địa phương bố trí hoàn trả.

3. Trường hợp tổ chức không hoàn trả vốn ứng, kinh phí hỗ trợ theo quy định, Giám đốc Quỹ có trách nhiệm báo cáo trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

          VI. PHÍ ỨNG VỐN

Khi ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để sử dụng các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, Điều 11 của Quy chế này, Quỹ được thu phí ứng vốn theo quy định sau:

1. Phí ứng vốn:

a) Đối với vốn ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản ứng vốn chi hỗ trợ, mức phí ứng vốn bằng không (=0).

b) Đối với vốn ứng để thực hiện các nhiệm vụ khác, mức phí ứng vốn được xác định bằng mức phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

2. Phí ứng vốn quá hạn:

Đối với cơ quan, đơn vị không trả vốn ứng đúng hạn theo quy định thì phải chịu phí ứng vốn quá hạn. Thời điểm tính phí ứng vốn quá hạn kể từ ngày dự án quá hạn trả vốn ứng và được xác định bằng mức phí tạm ứng quá hạn theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính.”

          VII. THỜI GIAN ỨNG VỐN VÀ THU HỒI ỨNG VỐN

1. Thời hạn ứng vốn:

Tối đa là 12 tháng (Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định nhưng không quá 24 tháng).

2. Thu hồi vốn ứng:

a) Thu hồi vốn ứng đến hạn và quá hạn:

Trước khi đến hạn thu hồi vốn ứng 30 ngày, Quỹ Phát triển đất thông báo cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đơn vị ứng vốn theo quy định để sắp xếp nguồn hoàn trả vốn ứng;

Gia hạn thu hồi vốn ứng: Đối với các dự án thực hiện chậm tiến độ, chưa có nguồn hoàn trả vì các lý do khách quan, dự án gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, trường hợp Chủ tịch UBND huyện, thành phố, đơn vị ứng vốn có văn bản xin gia hạn, Quỹ Phát triển đất xem xét, đề nghị Chủ tịch HĐQL cho phép gia hạn, thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng. Trong thời gian quá hạn phải chịu mức phí ứng vốn theo quy định;

Trường hợp UBND các huyện, thành phố không hoàn trả, Quỹ Phát triển đất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh dừng việc ứng vốn cho các dự án tiếp theo, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trừ bổ sung cân đối ngân sách và các biện pháp khác để xử lý. 

b) Thu hồi vốn ứng sử dụng không đúng mục đích:

Căn cứ vào thông báo sử dụng vốn ứng không đúng mục đích của Quỹ Phát triển đất và kết luận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Quỹ Phát triển đất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và thông báo bằng văn bản cho UBND các huyện, thành phố và các đơn vị ứng vốn về khoản vốn ứng sử dụng không đúng mục đích và số vốn ứng chưa sử dụng tại KBNN còn lại (nếu có); Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND huyện, thành phố và đơn vị ứng vốn bố trí nguồn hoàn trả ngay số vốn đã ứng. Thời hạn hoàn trả chậm nhất là sau 01 tháng kể từ ngày ra văn bản thông báo;

Trường hợp đơn vị không hoàn trả, Quỹ Phát triển đất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý.”