Quỹ phát triển đất

TRÌNH TỰ THỦ TỤC

Điều 12. Đối tượng ứng vốn

Đối tượng ứng vốn là tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế.

      a) Ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực đã có trong quy hoạch phải thu hồi đất mà người sử dụng đất có nhu cầu chuyển nhượng trước khi Nhà nước thu hồi đất; tổ chức phát triển các khu tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án; tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao để quản lý đấu giá;

      b) Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ vầ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

      c) Ứng vốn cho các tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện đầu tư tạo quỹ đất, quỹ nhà tái định cư theo quy hoạch;

      d) Ứng vốn cho các tổ chức để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất các dự án đầu tư công cấp thiết theo nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao.

          Điều 13. Điều kiện ứng vốn

      1. Có kế hoạch ứng vốn được duyệt (danh mục dự án ứng vốn hoặc chi hỗ trợ được duyệt)

     2. Dự án đầu tư đã được phê duyệt; dự toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; dự toán đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên Quỹ đất theo quy định.

      3. Có phương án hoàn trả vốn ứng phù hợp với dự án được ứng vốn.

          Điều 14. Thẩm quyền quyết định ứng vốn

      Giám đốc Quỹ quyết định ứng vốn cho các dự án theo kế hoạch hàng năm được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

          Điều 15. Trình tự, thủ tục ứng vốn

      1. Hàng năm căn cứ vào nhu cầu ứng vốn của tổ chức được giao nhiệm vụ thuộc đối tượng ứng vốn, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức lập kế hoạch ứng vốn, gửi Quỹ Phát triển đất của tỉnh. Trên cơ sở nguồn vốn hiện có, Quỹ lập kế hoạch ứng vốn, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch ứng vốn hàng năm theo nguyên tắc chỉ giao tổng nguồn vốn ứng và danh mục các dự án ứng vốn.

      2. Trên cơ sở kế hoạch ứng vốn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Quỹ thực hiện ứng vốn theo trình tự như sau:

      a) Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch ứng vốn có văn bản đề nghị gửi Quỹ (kèm theo hồ sơ ứng vốn).

      b) Quỹ thẩm định hồ sơ.

      c) Giám đốc Quỹ quyết định ứng vốn.

      d) Quỹ thực hiện ứng vốn cho tổ chức nhận vốn ứng. Việc ứng vốn có thể một lần hoặc nhiều lần trên cơ sở tiến độ thực hiện và nhu cầu ứng vốn của từng dự án.

      3. Trong thời gian 03 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định, Quỹ có trách nhiệm quyết định và ứng vốn cho tổ chức nhận ứng vốn. Trường hợp không đủ điều kiện ứng vốn, chậm nhất trong thời gian 03 ngày làm việc Quỹ có văn bản thông báo và trả lại hồ sơ cho đơn vị.

      4. Hồ sơ ứng vốn gửi Quỹ Phát triển đất, gồm: 

      a) Công văn đề nghị ứng vốn: (theo phụ lục I).

      b) Bản cam kết sử dụng và hoàn trả vốn ứng (kèm theo phương án hoàn trả): (theo phụ lục II, III)

      c) Kế hoạch, tiến độ thực hiện khối lượng công việc: (theo phụ lục IV)

     d) Tài liệu dự án, gồm:

      - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo  kinh tế - kỹ thuật). Kèm theo các tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

      - Dự toán chi bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án;

     - Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (gửi cho Quỹ Phát triển đất khi có quyết định).

      Điều 16. Thời hạn ứng vốn và thu hồi vốn ứng

      1. Thời hạn ứng vốn:

      Căn cứ vào thời gian thực hiện dự án nhưng tối đa không quá 24 tháng.

      2. Thu hồi vốn ứng: 

    Trước khi đến hạn thu hồi ứng 30 ngày, Quỹ Phát triển đất thông báo cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và đơn vị ứng vốn theo quy định để sắp xếp nguồn hoàn trả vốn ứng;

      Gia hạn thu hồi vốn ứng: Đối với các dự án thực hiện chậm tiến độ, chưa có nguồn hoàn trả vì các lý do khách quan dự án gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, trường hợp Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, đơn vị ứng vốn có văn bản xin gia hạn, Giám đốc Quỹ Phát triển đất xem xét, cho phép gia hạn, thời gian gia hạn tối đa không quá 06 tháng. Trong thời gian quá hạn thì phải chịu mức phí ứng vốn theo quy định;

      Trường hợp UBND các huyện, thành phố không hoàn trả, Quỹ Phát triển đất báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh dừng việc ứng vốn cho các dự án tiếp theo, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trừ bổ sung cân đối ngân sách và các biện pháp khác để xử lý.

      3. Nguồn hoàn trả vốn ứng: 

      a) Đối với ứng vốn để thực hiện nhiệm vụ ứng vốn tại khoản 1 Điều 11 Quy chế này do ngân sách nhà nước hoàn trả vốn ứng cho Quỹ theo nguyên tắc ngân sách cấp nào ứng vốn, thực hiện hoàn trả vốn ứng từ ngân sách cấp dó theo quy định củ  Luật Ngân sách nhà nước;

     b) Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết tiền vốn ứng cho các dự án, thì phải hoàn trả ngay tiền tồn dư cho Quỹ Phát triển đất tỉnh.

      Điều 17. Phí ứng vốn

      Khi ứng vốn cho Tổ chức để sử dụng các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, Điều 11 của Quy chế này, Quỹ được thu phí ứng vốn theo quy định sau:

      1. Phí ứng vốn:

      a) Đối với vốn ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản ứng vốn chi hỗ trợ, mức phí ứng vốn bằng không (=0).

      b) Đối với vốn ứng để thực hiện các nhiệm vụ khác, mức phí ứng vốn được xác định bằng mức phí tạm ứng vốn ngân quỹ Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm.

      2. Phí ứng vốn quá hạn:

      Đối với UBND các huyện, thành phố, đơn vị không trả vốn ứng tại điểm b khoản 1 Điều này đúng hạn theo quy định thì phải chịu phí ứng vốn quá hạn và được xác định bằng mức phí tạm ứng quá hạn theo quy định của Bộ Tài chính tại thời điểm. Thời điểm tính phí ứng vốn quá hạn kể từ ngày dự án quá hạn trả vốn ứng.

(Trích "Quy chế Tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang"

ban hành kèm theo Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 04/11/2021)