Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Điều 36: Huy động vốn

1. Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được duy động các nguồn vốn trung và dài hạn theo các hình thức sau đây:

a) Vay các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Việc vay vốn nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về vay nợ nước ngoài.

b) Phát hành trái phiếu Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

c) Các hình thức huy động vốn trung và dài hạn khác theo quy định của pháp luật.

2. Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được nhận các khoản đặt cọc và ký cược theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Tổng mức huy động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương theo quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều này tối đa bằng 06 lần vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính bán niên tại thời điểm gần nhất.

(Trích "Nghị định số 147/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phươn")