Cơ cấu tổ chức Quỹ đầu tư phát triển

I. Cơ cấu Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang gồm:

 

Ông: Phan Thế Tuấn

Phó Chủ tịch UBND Tỉnh - Chủ tịch Hội đồng

Ông: Nguyễn Đình Hiếu

Giám đốc Sở Tài chính - PCT Hội đồng

 

Ông: Nguyễn Văn Nhân

Giám đốc Quỹ ĐTPT - PCT Hội đồng, phụ trách điều hành hoạt động Quỹ

 

Bà: Bùi Thị Thu Thủy

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên

 

 

 

 

 

 

  

Ông: Nguyễn Văn Oánh

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - CN Bắc Giang - Ủy viên

 

           II. Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang gồm:

1. Ông Nguyễn Thành Chi, Trưởng phòng TCDN, Sở Tài chính - Trưởng ban;

2. Bà Nguyễn Thị Thắm, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Tài nguyên và Môi trường - Thành viên; 

3. Ông Lê Quang Minh, Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu Xây dựng, Sở Xây dựng - Thành viên.

          III. Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang:

                                                  

                            Ông Nguyễn Văn Nhân- Giám đốc Quỹ ĐTPT tỉnh Bắc Giang

                                                                                             

            Ông Đặng Xuân Chiến - PGĐ Quỹ ĐTPT                 

 

           IV. Các phòng thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang:

Họ và tên  Chức vụ Điện thoại Email
VĂN PHÒNG
Nguyễn Hải Yến Phó Chánh Văn phòng 0204.3554.507 yennh_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Lại Thành Linh Phó Chánh Văn phòng   linhlt_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Dương Thị Linh Chuyên viên   linhdt_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Bùi Thị Quyên Chuyên viên   quyenbt_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Hoàng Thị Hằng Văn thư    hanght_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Trung Hùng Lái xe   hungnt_qdtpt@bacgiang.gov.vn
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Thị Hạnh Trưởng phòng 0204.3521.368 hanhnt_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Bùi Thị Cúc Phó Trưởng phòng   cucbt_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Văn Huân Phó Trưởng phòng   huannv_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Ngọc Chuyên viên   ngocnth_qdtpt@bacgiang.gov.vn
PHÒNG ĐẦU TƯ
Nguyễn Vũ Phương Trưởng phòng  0204.3521.668 phuongnv_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Phạm Hữu Thương Phó Trưởng phòng   thuongph_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Nguyễn T.Quỳnh Anh Chuyên viên   anhntq_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Lê Phương Đông Chuyên viên   donglp_qdtpt@bacgiang.gov.vn
PHÒNG TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ VỐN ỦY THÁC
Phùng Vũ Trường Trưởng phòng 0204.3831.988 truongpv_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Triệu T.Thanh Nga Phó Trưởng phòng   ngattt_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Mai T.Thanh Thủy Phó Trưởng phòng   thuymtt_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Lê T.Kim Trang Chuyên viên   tranglk_qdtpt@bacgiang.gov.vn
Chuyên mục: