HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VAY VỐN DỰ ÁN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VAY VỐN DỰ ÁN

TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

 

          I. THÔNG TIN VỀ VAY VỐN

          1. Đơn vị cho vay:

          Tên đơn vị: Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bắc Giang

          Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 04/03/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang.

          Địa chỉ: Số 01, đường Trần Quốc Toản, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

         Điện thoại/FAX: (0204)3.554.507

         Số tài khoản: 0731000615615, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang.

         2. Đối tượng và Điều kiện vay vốn:

        - Đối tượng cho vay của Quỹ là các tổ chức có tư cách pháp nhân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có năng lực tài chính và quản lý tổ chức điều hành thực hiện đầu tư các dự án.

       - Dự án cho vay vốn: Là các dự án kết cấu hạ tầng thuộc các danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang  khóa XVIII, kì họp thứ 6 thông qua danh mục các lĩnh vực ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 – 2025 (có Nghị quyết 31/NQ-HĐDD kèm theo).

       - Quỹ xem xét và quyết định cho vay khi Chủ đầu tư đảm bảo có đủ điều kiện sau:

       Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Hồ sơ dự án đảm bảo đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ chính xác và trung thực.

       Có phương án sản xuất kinh doanh có lãi và phương án đảm bảo trả được nợ vay trong thời hạn cam kết.

       3. Mức vốn cho vay tối đa:

        Giới hạn cho vay đối với 01 nhà đầu tư không quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ (tương đương 55.000.000.000 đồng tại thời điểm 31/12/2020).

        Giới hạn cho vay đối với 01 dự án đầu tư: không quá 20% vốn chủ sở hữu tại thời điềm thực hiện (tương đương 45.000.000.000 đồng tại thời điểm 31/12/2020).

       4. Thời hạn cho vay đầu tư:

      Thời hạn cho vay đầu tư được xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của từng dự án. Thời hạn cho vay tối đa là 15 năm, trường hợp đặc biệt cho vay trên 15 năm do UBND tỉnh quyết định.

       5. Lãi suất cho vay đầu tư:

      Lãi suất cho vay: Áp dụng từng thời điểm, hiện nay là 8%/năm. (Áp dụng theo Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 8/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang vể việc phê duyệt lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang). 

       II. HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CHO VAY ĐẦU TƯ:

         Bước 1: Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn

        Khi có nhu cầu vay vốn đầu tư, chủ đầu tư liên hệ với phòng Tín dụng & QLVUT của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang để được hướng dẫn thủ tục vay vốn và tiếp nhận những hồ sơ, tài liệu như sau:

        1. Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu đính kèm - Mẫu số 01)

        2. Danh mục hồ sơ của khách hàng (Chi tiết danh mục hồ sơ - phụ lục 02)

        - Hồ sơ pháp lý chủ đầu tư;

        - Hồ sơ dự án;

        - Hồ sơ tài chính.

         Bước 2: Thẩm định hồ sơ vay vốn

        Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng, Hội đồng thẩm định, phòng Tín dụng & QLVUT tiến hành các thủ tục thẩm định theo quy định:

        - Thẩm định năng lực chủ đầu tư;

        - Thẩm định dự án đầu tư;

        - Thẩm định tài sản đảm bảo.

        Thời gian tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn được thực hiện trong thời gian không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (trong đó 10 ngày làm việc dành cho Quỹ thẩm định dự án và 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định).

        Bước 3: Trình duyệt và ra các quyết định tín dụng

       - Phòng Tín dụng & QLVUT báo cáo kết quả thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định và phê duyệt cho vay (Thẩm quyền quyết định cho vay: Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh quyết định cho vay giá trị dưới 34 tỷ đồng; UBND tỉnh quyết định cho vay giá trị từ 34 tỷ đồng trở lên).

       - Trường hợp khoản vay không được phê duyệt: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang thông báo gửi khách hàng về việc từ chối cho vay và nêu rõ lý do từ chối;

    - Trường hợp được phê duyệt cho vay: Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, phòng Tín dụng & QLVUT thông báo cho khách hàng đến làm thủ tục ký kết hợp đồng vay vốn.

 

        Bước 4: Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đảm bảo tiền vay

       Khách hàng đến  phòng Tín dụng & QLVUT Quỹ Đầu tư phát triển để lập Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đảm bảo tiền vay và các hồ sơ có liên quan.

        Thực hiện thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định.

        Bước 5: Giải ngân vốn vay

         1. Hồ sơ giải ngân:

           Sau khi Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, cầm cố, văn bản hoặc thỏa thuận bảo đảm liên quan (nếu có) đã được Quỹ Đầu tư phát triển, khách hàng và bên liên quan (nếu có) ký kết theo đúng quy định;  Phòng Tín dụng & QLVUT hướng dẫn khách hàng cung cấp hồ sơ giải ngân như sau:

         - Giấy đề nghị giải ngân;

         - Hồ sơ khối lượng thực hiện được nghiệm thu, hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết đã được phê duyệt.

         Phòng Tín dụng & QLVUT thực hiện thẩm định hồ sơ khối lượng, trình cấp thẩm quyền quyết định giải ngân cho khách hàng theo quy định.

         Sau khi giải ngân, khách hàng thực hiện ký kết khế ước nhận nợ và cam kết trả với Quỹ Đầu tư phát triển theo quy định.  

        2. Nguyên tắc giải ngân

        - Giải ngân vốn vay phải đúng mục đích sử dụng vốn theo đúng phương án, dự toán đã được duyệt cho vay.

       - Giải ngân vốn vay trên cơ sở đề nghị của khách hàng và mục đích sử dụng tiền vay thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng đã ký./.

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                            Mẫu số 01

           TÊN ĐƠN VỊ                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ĐỀ NGHỊ VAY VỐN                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Số:                                                              Bắc Giang, ngày         tháng         năm

 

                                                                GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

 

                                                   Kính gửi: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang

 

Tên khách hàng vay vốn:…………………………………………………….

Địa chỉ/ Trụ sở:……………………………………                             

Điện thoại:                                                    Fax:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:…………………ngày………..

Cơ quan cấp:

Tên người đại diện vay vốn:

Chức vụ: ..............theo giấy uỷ quyền (nếu có) số .... ngày .... do Ông/Bà .... ký

Số tài khoản.........................tại Ngân hàng.................

Số tài khoản..........................tại Ngân hàng..................

Mã số thuế hoặc mã số kinh doanh…………………. 

Cơ quan cấp:

Đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang cho chúng tôi vay số tiền:

- Bằng số:

- Bằng chữ:

- Thời hạn rút vốn của hạn mức: từ ngày ………..đến ngày……..

- Biện pháp bảo đảm tiền vay:

Mục đích vay: ………………………………………………  trong kỳ kế hoạch từ ngày ….. đến ngày….

 

 

 

 

                                                                                             Mẫu số 02

DANH MỤC HỒ SƠ KHÁCH HÀNG VAY ĐẦU TƯ

(Theo QĐ số 246/QĐ-QĐTPT ngày 29/8/2014 của HĐQL Quỹ ĐTPT tỉnh Bắc Giang)

 

STT

Danh mục hồ sơ

Ký hiệu

Ghi chú

I

Hồ sơ pháp lý chủ đầu tư

 

 

1

Quyết định Thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD

 

01 Bản sao công chứng

2

Điều lệ tổ chức hoạt động; Quyết định phân công nhiệm vụ cán bộ quản lý; Quyết định bổ nhiệm bộ máy quản lý

 

01 Bản sao công chứng

3

CMND người đại diện

 

01 Bản sao công chứng

II

            Hồ sơ dự án

 

 

1

Tài liệu chứng minh về vốn điều lệ thực tế tại thời điểm vay vốn

 

01 Bản sao công chứng

2

Giấy uỷ quyền (nếu là đơn vị hạch toán phụ thuộc hoặc người quản lý trực tiếp không đến giao dịch)

 

01 Bản chính

3

Các Quyết định của cấp có thẩm quyền về phê duyệt dự án đầu tư kèm theo dự án đầu tư; Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán

 

01 Bản sao công chứng

4

Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư dự án (đối với dự án đang thực hiện);

 

01 Bản chính

5

Các văn bản khác liên quan đến việc đầu tư dự án.

 

01 Bản sao công chứng

III

Hồ sơ tài chính

 

 

1

Phương án SXKD (Thuyết minh mục đích SD vốn và nguồn trả nợ vay)

 

01 Bản chính (Làm theo mẫu số 03 kèm theo)

2

Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất, gồm: Bảng cân đối, kết quả HĐKD, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh

 

01 Bản sao

3

Hồ sơ, giấy tờ về đảm bảo tiền vay

 

01 Bản chính

 

                                                                                                                       Mẫu số 3

          TÊN ĐƠN VỊ                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ĐỀ NGHỊ VAY VỐN                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Số:                                                         Bắc Giang, ngày         tháng         năm

 

 

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

       1. Kế hoạch về doanh thu mặt hàng đề nghị vay vốn kỳ kế hoạch:

          - Tổng doanh thu của toàn doanh nghiệp........................;

         - Tổng doanh thu dự kiến của dự án đầu tư đề nghị vay vốn, trong đó:

      2. Chu kỳ sản xuất kinh doanh đề nghị vay vốn (ngày), gồm số ngày:

         - Thời gian thực hiện dự án.

         - Ngày thu hồi vốn

      3. Kế hoạch tổng chi phí thực hiệ dự án đề nghị vay vốn:

      3.1. Dự kiến các HĐ:

        - Hợp đồng, chứng từ cung cấp hàng hoá (nếu có):...................................

      3.2. Nội dung chi phí

                                                                                                                                 Đơn vị tính:

TT

Nội dung chi phí

Giá trị

1

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

 

 

Nguyên vật liệu chính

 

 

Nhiên liệu, năng lượng cho sản xuất

 

2

Chi phí nhân công trực tiếp

 

3

Chi phí sản xuất chung (như chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chí phí dụng cụ sản xuất, khấu hao TSCĐ, dịch vụ mua ngoài…)

 

4

Chi phí tài chính

 

 

Trong đó: Lãi vay vốn cố định

 

 

                Lãi vay vốn lưu động

 

5

Chi phí bán hàng (như chi phí nhân viên, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ, khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hành, dịch vụ mua ngoài…)

 

6

Chi phí quản lý doanh nghiệp  (như chi phí nhân viên quản lý, vật liệu quản lý, đồ dùng văn phòng, khấu hao TSCĐ, thuế, dự phòng…)

 

 

Tổng cộng

 

            Thuyết minh về các khoản mục chi phí, lưu ý một số nội dung:

            - Phần chi phí nguyên vật liệu (nếu có) đề nghị vay vốn (số lượng, đơn giá)

            - Nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ đề nghị vay vốn: (tên loại nguyên vật liệu chính, giá trị, số lượng, định mức, phương án).

            - Chi phí nhân công:

            - Khấu hao tài sản cố định năm sản xuất.

            - Căn cứ để tính các chi phí nêu trên.

           4. Hiệu quả sản xuất kinh doanh dự án đề nghị vay vốn:

           5. Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện dự án đề nghị vay vốn:

             Trong đó chi tiết:

TT

Kế hoạch nguồn vốn lưu động

(ghi rõ từng nguồn vốn)

Giá trị

1

Vốn tự có

 

2

Vốn vay các tổ chức tín dụng

 

3

Vốn vay Quỹ Đầu tư phát triển

 

4

Vốn huy động khác (chi tiết)

 

 

Chi tiết về phương án nguồn  (Lãi suất, thời hạn của nguồn huy động)

         * Kế hoạch đầu tư tài sản cố định của năm và dự kiến nguồn vốn dành cho đầu tư tài sản cố định (nếu có).

          Chúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự đúng đắn, trung thực trong việc cung cấp thông tin cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.

                                                                             

                                                                         KHÁCH HÀNG VAY VỐN

                                                                   (Đại diện khách hàng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG