QUY TRÌNH THAY ĐỔI TÀI SẢN ĐẢM BẢO CHO HỢP ĐỒNG VAY VỐN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

QUY TRÌNH THAY ĐỔI TÀI SẢN ĐẢM BẢO CHO HỢP ĐỒNG

VAY VỐN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

 

          Trong quá trình thực hiện hợp đồng vay vốn với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang. Trường hợp khách hàng có yêu cầu thay đổi tài sản đẩm bảo tiền vay, khách hàng đến Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện theo các bước, quy trình như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

        - Khách hàng làm công văn đề nghị thay đổi tài sản đảm bảo tiền vay.

       - Phòng Tín dụng & QLVUT tiếp nhận công văn đề nghị thay đổi TSĐB và đánh giá sơ bộ TSĐB thay thế.

         Đánh giá tài sản đảm bảo thay thế :

       - Nếu TSĐB là đất đai thì yêu cầu khách hàng thẩm định giá  TSĐB.

      - Nếu TSĐB là tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng thì xác minh lại tại các ngân hàng nơi khách hàng gửi tiết kiệm.

Bước 2: Hội đồng thẩm định tín dụng thẩm định hồ sơ

        HĐTĐ họp thẩm định hồ sơ và có Biên bản cuộc họp báo cáo kết quả thẩm định. Sau đó, báo cáo Giám đốc Quỹ phê duyệt đồng ý cho thay đổi TSĐB.

Bước 3: Ký kết

        Căn cứ Giám đốc Quỹ phê duyệt đồng ý cho phép thay đổi TSĐB. Quỹ và khách hàng sẽ ký các hợp đồng:

       Đối với TSĐB thay thế là đất đai : Quỹ và khách hàng sẽ ký kết các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (đối với tài sản thay đổi) và Hợp đồng thế chấp (đối với TS thay thế).

       Đối với TSĐB thay thế là tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng: Quỹ tiến hành phong tỏa tiền tiết kiệm tại ngân hàng nơi khách hàng gửi tiết kiệm ( Theo mẫu cam kết 3 bên giữa Ngân hàng, khách hàng và Quỹ). Sau đó Quỹ và khách hàng sẽ ký kết các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (đối với tài sản thay đổi).

Bước 4: Bàn giao

      - Sau khi ký kết các hợp đồng  trên, phòng đề xuất Giám đốc cho phòng phối hợp với phòng Kế toán- Hành chính rút GCN quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm tiền gửi... (là TSĐB khách hàng xin rút) đang lưu giữ tại phòng Kế toán - Hành chính  để đi làm thủ tục xóa thế chấp cho các TSĐB thay đổi, đăng ký thế chấp đối với TSĐB thay thế.

     - Sau khi xong các thủ tục giao dịch đảm bảo, phòng lập biên bản bàn giao TSĐB giữa phòng Tín dụng và phòng Kế toán- Hành chính.

    - Giao các TSĐB xin thay đổi cho khách hàng và nhận lại TSĐB thay thế. Lập biên bản giao nhận giữa Quỹ và khách hàng.

    - Sau khi hoàn thành việc thay đổi tài sản đảm bảo, phòng báo cáo Giám đốc và làm công văn thông báo với khách hàng Quỹ đã hoàn thành việc thay đổi TSĐB.

 

QUỸ ĐẦU PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG