HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG VỐN QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH BẮC GIANG

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG VỐN

 QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH BẮC GIANG

 

         I. Thông tin về ứng vốn

        1. Đơn vị ứng vốn:

        Tên đơn vị: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.

        Địa chỉ: Số 01, đường Trần Quốc Toản, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

        Phòng chuyên môn thực hiện thủ tục ứng vốn: Phòng Tín dụng và Quản lý vốn ủy thác.

        Điện thoại/ FAX: (0204)3.831.988

        2. Đối tượng và điều kiện ứng vốn:

       * Đối tượng ứng vốn:

        - Là chủ đầu tư các dự án thuộc ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách cấp tỉnh, cụ thể:

        + Các cơ quan tổ chức thuộc huyện;

       + Các cơ quan tổ chức thuộc tỉnh.

       - Dự án đầu tư công tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; Dự án khu cụm công nghiệp,…

       * Điều kiện ứng vốn:

       - Có kế hoạch ứng vốn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Năm 2021: Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn Quỹ Phát triển đất (có kèm theo);

      - Dự án đầu tư đã được phê duyệt; dự toán về kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; dự toán đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất theo quy định;

       - Có phương án hoàn trả vốn ứng phù hợp với dự án được ứng vốn.

        3. Thời hạn ứng vốn:

       - Thời hạn ứng vốn: tối đa là 12 tháng (Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định nhưng không quá 24 tháng);

      - Gia hạn thu hồi vốn ứng: Đối với các dự án chưa có nguồn hoàn trả vì lý do khách quan, dự án gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, trường hợp UBND huyện, thành phố, đơn vị ứng vốn có văn bản xin gia hạn, Quỹ Phát triển đất sẽ xem xét, đề nghị Chủ tịch HĐQL cho phép gia hạn, thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng.

        4. Phí ứng vốn:

       - Đối với vốn ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản ứng vốn chi hỗ trợ, mức phí ứng vốn bằng không (=0);

     - Đối với vốn ứng để thực hiện các nhiệm vụ khác, mức phí ứng vốn được xác định bằng mức phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Hiện nay phí ứng vốn bằng 0,1%/tháng (Quy định tại thông tư số 12/2019/TT-BTC ngày 13/3/2019 của Bộ Tài chính).

 

       II. Hồ sơ và trình tự thủ tục ứng vốn

       Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ ứng vốn

       Khi có nhu cầu ứng vốn Quỹ Phát triển đất, các đơn vị gửi hồ sơ về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang. Thành phần hồ sơ gồm:

      1. Công văn đề nghị ứng vốn của Chủ tịch, UBND huyện, thành phố hoặc lãnh đạo đơn vị;

      2. Cam kết hoàn trả vốn ứng (Kèm theo phương án hoàn trả vốn ứng);

      3. Kế hoạch tiến độ thực hiện khối lượng công việc.

      (Mẫu văn bản hồ sơ ứng vốn theo phụ lục số 1,2,3,4 đính kèm)

      4. Tài liệu hồ sơ dự án:

     - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật); Kèm theo các tài liệu liên quan đến dự án;

     - Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bản chính); kèm theo chi tiết phương án bồi thường;

     - Quyết định thu hồi đất (bản chính) kèm theo chi tiết.

       Bước 2: Thẩm tra hồ sơ ứng vốn:

      Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ, phòng Tín dụng & QLVUT thực hiện thẩm tra hồ sơ:

     - Kiểm tra, xem xét hồ sơ pháp lý ứng vốn, hồ sơ dự án;

    - Thẩm tra tại thực địa dự án: Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức buổi làm việc với đơn vị đề nghị ứng vốn và kiểm tra tại thực địa dự án để đánh giá dự án ứng vốn và thống nhất lập biên bản thẩm tra dự án ứng vốn, làm cơ sở trình quyết định ứng vốn.

       Bước 3: Trình quyết định ứng vốn và ứng tiền:

     - Căn cứ hồ sơ, biên bản thẩm tra, phòng tín dụng và quản lý vốn ủy thác trình cấp thẩm quyền ra quyết định ứng vốn. Cụ thể:

      + Giám đốc Quỹ quyết định mức ứng vốn cho 01 dự án dưới 5 tỷ đồng;

      + Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định mức ứng vốn cho 01 dự án từ 05 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng;

      + Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức ứng vốn cho 01 dự án từ 20 tỷ đồng trở lên.

    - Căn cứ quyết định ứng vốn, phòng tín dụng và quản lý vốn ủy thác phối hợp phòng kế toán hành chính làm thủ tục cấp tiền cho đơn vị ứng vốn.

      *Thời gian giải quyết hồ sơ ứng vốn: (Từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi cấp tiền cho đơn vị)

     - Quyết định ứng vốn thuộc thẩm quyền Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển: Thời gian giải quyết: 01 ngày (quy định tại quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 là 07 ngày).

    - Quyết định ứng vốn thuộc thẩm quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và Chủ tịch UBND tỉnh: Thời gian giải quyết: 03 ngày (quy định tại quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 là 07 ngày).

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                Phụ lục số 01             

      TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ỨNG VỐN

                      Số:...............                       

V/v Đề nghị ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất để thực hiện dự án……

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            .................., ngày       tháng     năm          

 

Kính gửi: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang

 

         Căn cứ Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 9 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang;

        Căn cứ Quyết định số .…/QĐ-UBND ngày tháng .. năm 20… của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn năm 20....;

         Căn cứ Quyết định số ….../QĐ-UBND ngày … tháng …. năm …của UBND…. về việc phê duyệt dự án đầu tư ……

          Để thực hiện nhiệm vụ (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật dự án ….), Tên tổ chức (….) kính đề nghị Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền ứng vốn, kinh phí hỗ trợ cụ thể như sau:

         - Tổng số tiền:………………….

           (Bằng chữ……………………….)

          Đơn vị được UBND huyện, thành phố uỷ quyền được ứng vốn để thực hiện nhiệm vụ: ………

          Địa chỉ: ……………; số tài khoản……….. tại …………

         - Tài liệu hồ sơ kèm theo Công văn này gồm:

        + Văn bản phê duyệt dự án đầu tư; dự toán phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; dự toán đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất theo quy định;

          + Kế hoạch tiến độ thực hiện khối lượng công việc;

          + Cam kết hoàn trả.

          Đề nghị Quỹ phát triển đất quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND huyện, TP.....;

- Phòng TC-KH huyện…;
- Lưu:….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

                                                                                                                                                              Phụ lục số 02

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ỨNG VỐN

                         

                                Số:...............                      

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      .................., ngày       tháng     năm       

BẢN CAM KẾT

SỬ DỤNG VÀ HOÀN TRẢ ỨNG VỐN, KINH PHÍ HỖ TRỢ

 

        Căn cứ Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang;

          Nếu được ứng vốn, số tiền:…………………. (Bằng chữ……………………….)

          Tổ chức (……..) xin cam kết:

         1. Tiếp nhận và quản lý, sử dụng vốn ứng, kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

         2. Nguồn vốn hoàn trả: …………….

         3. Thời hạn hoàn trả: ………………

                                                        (Phương án hoàn trả vốn ứng kèm theo)

         Nếu vi phạm những điều cam kết trên, đơn vị chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:
- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;
- UBND huyện, TP ....;

- Phòng TC-KH huyện, TP…;
- Lưu:….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

                                                                                                                                                                  Phụ lục số 03

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ  ỨNG VỐN

 

                              Số:...............                      

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  .........., ngày       tháng     năm         

 

PHƯƠNG ÁN HOÀN VỐN ỨNG

                               Dự án:……………………………………………………….

 

       Căn cứ Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang;

       Căn cứ Quyết định số ….../QĐ-UBND ngày … tháng …. năm …của UBND…. về việc phê duyệt dự án đầu tư ……

       Để đảm bảo nguồn kinh phí hoàn trả về Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang, (đơn vị ứng vốn…..) xây dựng phương án hoàn trả tiền ứng vốn để thực hiện công tác BT-GPMB dự án…….. như sau:

          1. Số vốn đề nghị được ứng: ………… đồng (Bằng chữ: ………)

          2. Phương án hoàn trả vốn.

           - Dự án ……………..:

          + Tổng diện tích thu hồi: ………………..;

          + Tổng số lô đất đấu giá: …………….;

          + Dự kiến số tiền đấu giá các lô đất khoảng: ………… đồng.

          - Thời gian tổ chức đấu giá đất: ……………………….

          - Thời gian hoàn trả vốn ứng: ……………………...

        Đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định cho (đơn vị ứng vốn…..)  để thực hiện chi trả kinh phí BT, GPMB đảm bảo theo đúng tiến độ và kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang;

- UBND huyện, TP….;

- Phòng TC-KH huyện, TP….;

- Lưu: …...

 

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                        (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 Phụ lục số 04

TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ  ỨNG VỐN

 

 

            Số:...............                      

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

.................., ngày       tháng     năm         

 

KẾ HOẠCH

 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN

          Căn cứ Quyết định số ……/20.../QĐ-UBND ngày … tháng ... năm 20... của …….. về việc phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định dự toán đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất….; Quyết định dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, …

          Tên tổ chức (….) xây dựng kế hoạch tiến độ thực hiện khối lượng công việc và sử dụng kinh phí của dự án, …, cụ thể như sau:

 

                                                                                                                                                                 Đơn vị: 1.000đ

 

Số TT

Nội dung công việc

KH được phê duyệt

Kế hoạch sử dụng kinh phí ứng vốn Quỹ phát triển đất năm 20….

Khối lượng

Kinh phí

Tổng số tiền

Quý I năm ...

Quý II năm...

Quý III năm...

Quý IV năm...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh;
- UBND huyện, TP ....;                                                            
- Phòng TC-KH huyện, TP....;

- Lưu:….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

 

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN