Thực hiện phòng, chống dịch Covid-19

           (Bgdif.com.vn) Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nguy cơ rất cao xảy ra dịch Covid-19, căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh yêu cầu các phòng, cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan:

         1. Thực hiện nghiêm đầu đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 570/CĐ-TTg; Thông báo kết luận số 155/TB-UBND ngày 3/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 1859/UBND-KGVX ngày 2/5 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang (có các văn bản kèm theo - Giao Trưởng các phòng phổ biến đến nhân viên phòng mình).

         2. Cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan đi làm trở lại sau ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 phải thực hiện khai báo y tế theo trên tokhaiyte.vn hoặc QRCode của cơ quan, đơn vị.

        3. Giao Trưởng phòng Kế toán - Hành chính giúp Giám đốc Quỹ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo, và thường xuyên báo cáo Giám đốc Quỹ.

         Vậy, Giám đốc yêu cầu các phòng, cán bộ, viên chức người lao động cơ quan nghiêm túc thực hiện./.

 

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG