Quyết định phê duyệt kế hoạch chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của các phòng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang

        (Bgdif.com.vn) Ngày 01/7/2021, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 395/QĐ-QĐTPT v/v phê duyệt kế hoạch chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của các phòng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.

(Nội dung chi tiết được nêu rõ trong mục Văn bản của Trang Web)

                                                                           

                                                                                                     Giám đốc

 

                                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                                      Nguyễn Trung Lương

Chuyên mục: