Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển

      (Bgdif.com.vn) Sáng ngày 04/8/2021, đồng chí Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tiếp theo. Cùng dự có đồng chí Phan Thế Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Hội đồng Quản lý, Ban Kiểm soát Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất.

 

Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Nguyễn Trung Lương báo cáo tại buổi làm việc

 

      Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trung Lương Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của Quỹ.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thế Tuấn phát biểu tại hội nghị

 

      Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐQL Quỹ Phan Thế Tuấn cho rằng Quỹ Đầu tư phát triển đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ; cán bộ viên chức, người lao động đoàn kết, đời sống cán bộ từng bước được nâng lên. Trong thời gian tới, cần rà soát lại thủ tục, sửa đổi quy định quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất theo hướng tháo gỡ khó khăn công tác ứng vốn Quỹ phát triển đất như: tăng thời gian ứng vốn, ủy quyền điều chỉnh kế hoạch ứng vốn hàng năm; đối với các dự án ứng vốn đến hạn hoàn trả cần quy định đơn vị ứng vốn phải bố trí kinh phí trả không nhất thiết phải trả từ nguồn thu của dự án được ứng vốn. Thúc đẩy cho vay, tăng cường hợp tác theo hình thức hợp đồng đầu tư.  

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương chủ trì buổi làm việc

 

      Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh. Trong thời gian qua Quỹ đã phát huy được vai trò là công cụ để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đã chủ động bảo toàn và phát triển được nguồn vốn của Quỹ. Hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển những năm qua thực hiện theo đúng mục tiêu thành lập, phù hợp với yêu cầu của tỉnh và quy định của pháp luật. Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, Cơ quan điều hành Quỹ đã thực hiện việc quản lý, điều hành và kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng Quy chế hoạt động; hỗ trợ giải quyết nhanh chóng, kịp thời cho các địa phương thủ tục về ứng vốn, linh hoạt trong việc đề xuất điều chỉnh nguồn vốn ứng từ địa phương không có nhu cầu sang địa phương có nhu cầu cao hơn để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; công tác cho vay đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh đối với các khách hàng được quan tâm và đảm bảo giới hạn vay; hoạt động đầu tư trực tiếp các dự án bám sát danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên của tỉnh được triển khai đồng bộ, đảm bảo tiến độ, chất lượng…Qua đó đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

      Tuy nhiên, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh còn có một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới: nguồn vốn của 02 quỹ chưa có ảnh hưởng lớn đến phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; chậm đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay đối với một số quy định liên quan đến Quy chế hoạt động của Quỹ; Số dư nợ ứng vốn của Quỹ phát triển đất đạt thấp so với kế hoạch.

      Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Quỹ Đầu tư phát triển cần thực hiện tốt các giải pháp: khẩn trương rà soát lại tất cả những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các văn bản ảnh hưởng đến hoạt động để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình hiện nay;

      Xây dựng kế hoạch hoạt động của Quỹ trong 05 năm tới, trong đó cần xác định rõ lộ trình cụ thể để bổ sung và phương án bổ sung vốn điều lệ cho phù hợp với tình hình của tỉnh; xây dựng danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ;

      Phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo trong hoạt động của 2 Quỹ; điều hành Quỹ linh hoạt, hiệu quả hơn: Hàng năm, phấn đấu hoàn thành 100% các kế hoạch đề ra. Nghiên cứu để triển khai thêm các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật để phát triển bền vững hơn.

      Chủ tịch UBND tỉnh đã cho ý kiến về việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Quỹ Đầu tư phát triển.

 

Phùng Vũ Trường