CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIÊN TỈNH BẮC GIANG

I. Chức năng của Quỹ:

1. Tiếp nhận vốn ngân sách của tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ; huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy thác; phát hành trái phiếu của Quỹ theo phương án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Nhận ủy thác quản lý hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh và một số Quỹ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập.

4. Cho vay các dự án thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ theo quy định tại Nghị định số 147/2020-NĐ-CP.

5. Thực hiện đầu tư vào các dự án, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ; ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.

II. Nhiệm vụ của Quỹ:

1. Thực hiện cho vay và đầu tư trong phạm vu kế hoạch và danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong từng thời kỳ phù hợp với chiến lược kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

2. Quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn; đảm bảo an toàn và phát triển vốn; tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro.

3. Đầu tư đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả; thu hồi kịp thời, đầy đủ cả nợ gốc và nợ lãi.

4. Thực hiện đúng hạn, đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ của Quỹ đối với tổ chức đã cho Quỹ vay vốn .

5. Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật.

6. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

7. Thực hiện đúng chế độ kế toán, thống kê và báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Bộ Tài chính và các cơ quan khác theo quy định.

9. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo luật định; cung cấp số liệu, công bố công khai về tình hình tài chính theo quy định của pháp luật.

10. Chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương.

11. Nhận ủy thác quản lý hoạt động Quỹ Phát triển đất và thực hiện các dịch vụ tài chính, giá cả theo Quyết đinh số 95/QĐ-UBND ngày 04/03/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang, như: Dịch vụ về thẩm định giá, dịch vụ về thẩm tra quyết toán các công trình, dự án hoàn thành; dịch vụ về bồi thường kiến thức về tài chính ngân sách, giá cả;...

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao phù hợp với quy định tại Nghị định 147/2020/NĐ-CP và các quy định khác của phát luật.

III. Quyền hạn của Quỹ:

1. Được pháp luật bảo hộ với tư cách là một pháp nhân trước mọi hành vi trái pháp luật gây tổn hại đến tài sản, quyền lợi và uy tín của Quỹ.

2. Được tổ chức hoạt động phù hợp với mục tiêu và phạm vi hoạt động của Quỹ theo quy định của Nghị định 147/2020/NĐ-CP và theo Điều lệ này.

3. Được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Được lựa chọn các dự án có hiệu quả phù hợp với kế hoạch và danh mục lĩnh vực đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh để quyết định đầu tư, trừ các trường hợp đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

5. Được liên hệ với các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan trên địa bàn để tìm kiếm, xây dựng các dự án đầu tư.

6. Được mời và tiếp các đối tác đầu tư, kinh doanh nước ngoài, được cử cán bộ và nhân viên của Quỹ ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan, khảo sát theo quy định của pháp luật.

7. Được trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đàm phán, ký kết các hợp đồng vay vốn, nhận tài trợ, nhận ủy thác trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng hợp tác cùng có lợi, theo đúng pháp luật Việt Nam.

8. Được đầu tư vào các dự án với tư cách là chủ đầu tư hoặc đồng chủ đầu tư; cho vay hoặc hợp vốn cho vay đối với các dự án; góp vốn thành lập doanh nghiệp; ủy thác hoặc nhận ủy thác theo quy định tại điều lệ này. Được cử người đại diện phần vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp mà Quỹ góp vốn.

9. Có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, hồ sơ về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh để xem xét quyết định đầu tư, cho vay; trực tiếp thẩm định phương án tài chính, hiệu quả đầu tư của các dự án.

10. Được thuê các tổ chức, chuyên gia tư vấn để xem xét, thẩm định một phần hoặc toàn bộ các dự án Quỹ đầu tư trực tiếp, hợp tác đầu tư,cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp.

11. Được kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân vay vốn tại Quỹ, tài sản bảo đảm tiền vay; tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ cho vay, đầu tư cũng như các vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

12. Được đình chỉ việc đầu tư, cho vay, góp vốn; thu hồi các khoản đầu tư trước thời hạn nếu có đầy đủ chứng cứ chứng minh đối tượng sử dụng vốn không đúng mục đích, vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật.

13. Có quyền từ chối tài trợ, hợp tác, cho vay, cung cấp vốn nếu xét thấy trái pháp luật, Điều lệ hoạt động của Quỹ; khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm cam kết với Quỹ hoặc vi phạm các quy định của nhà nước liên quan đến hoạt động của Quỹ.

14. Khi đến hạn trả nợ, nếu các bên không có thỏa thuận khác mà chủ đầu tư không trả được nợ thì Quỹ được quyền xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

15. Được quản lý, sử dụng vốn và tài sản được giao; khai thác các nguồn lực nhằm tăng ngồn vốn để thực hiện nhiệm vụ. Quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm sửa chữa tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

16. Được cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành.

17. Được ban hành các quy chế, quy trình hoạt động để làm căn cứ triển khai hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của Quỹ trong từng thời kỳ.

18. Được tuyển dụng, thuê mướn, bố trí, sử dụng và đào tạo lao động; lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng trên cơ sở kết quả hoạt động của Quỹ và có các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

19. Được từ chối mọi yêu cầu của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào về việc cung cấp thông tin và các nguồn lực khác của Quỹ, nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và trái với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

(Trích "Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang"  
ban hành kèm theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 23/8/2021);

IV. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng thuộc Quỹ

1. Văn phòng:

1.1. Thực hiện công tác tổ chức - hành chính:

- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quản trị nguồn nhân lực: công tác tổ chức, nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, phân loại, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, bảo vệ nội bộ; theo dõi, quản lý, cập nhật và lưu trữ hồ sơ cá nhân của viên chức, người lao động; xây dựng kế hoạch lao động, định mức lao động, đơn giá tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương, tiền thưởng; công tác an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏa và giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến người lao động; giữ mối quan hệ với các tổ chức đoàn thể và người lao động;

- Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác văn thư - lưu trữ - quản trị công nghệ thông tin: Tiếp nhận, tham mưu cho Giám đốc xử lý công văn đến, phát hành công văn đi; quản lý con dấu; lưu trữ văn bản theo quy định; xây dựng hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu công việc; quản trị các rủi ro về CNTT, đảm bảo an ninh, an toàn mạng máy tính của cơ quan; quản trị trang web, thư điện tử, cơ sở dữ liệu;

- Tham mưu cho Hội đồng quản lý, Ban Giám đốc về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Quỹ; chủ trì tham mưu xây dựng và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế cơ quan, xây dựng văn hóa cơ quan Quỹ; tổ chức ghi chép biên bản các cuộc họp nội bộ của cơ quan Quỹ;

- Chủ trì tham mưu thực hiện công tác truyển thông báo chí, nội dung liên quan đến phát ngôn của cơ quan; tiếp đón và làm việc với phóng viên báo chí.

1.2. Thực hiện công tác quản trị:

Thực hiện công tác quản trị, hậu cần, lễ tân, tiếp khách: Quản lý, duy tu, bảo dưỡng, đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại; nghiệp vụ kho quỹ; lễ tân, tiếp khách, tạp vụ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh cơ quan.

1.3. Công tác thông tin báo cáo liên quan đến các lĩnh vực được phân công.

1.4. Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng cấp ủy; các Văn phòng cấp ủy; các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản lý, Ban Giám đốc.

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

2.1. Thực hiện công tác kế hoạch, định hướng, chiến lược hoạt động:

- Chủ trì tham mưu xây dựng các kế hoạch, định hướng, chiến lược phát triển; giao chỉ tiêu, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch và các biện pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; tổng hợp số liệu phân tích, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện các kế hoạch, định hướng, chiến lược phát triển;

- Chủ trì tham mưu và chủ trì tổ chức thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh, phương châm hoạt động, định hướng hoạt động; xây dựng và phát triển hình ảnh, thương hiệu của Quỹ;

- Tham mưu tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động chung của cơ quan Quỹ; xây dựng, theo dõi, đôn đốc, kiểm soát thực hiện các quy trình, quy chế liên quan đến hoạt động nghiệp vụ chung của Quỹ;

- Thực hiện công tác tham mưu tổng hợp, chế độ thông tin báo cáo chung về tình hình hoạt động của cơ quan Quỹ và các báo cáo chuyên đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao.

2.2. Thực hiện công tác Tài chính - Kế toán:

- Lập kế hoạch tài chính; cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn; lập các báo cáo tài chính theo quy định;

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán, thanh toán, quyết toán theo quy định;

- Xác định giá khởi điểm, phương án đấu giá tài sản hình thành từ hoạt động đầu tư trực tiếp của Quỹ; phương án thu hồi vốn đầu tư, thoái vốn đầu tư, hoàn trả vốn;

3. Phòng Đầu tư

3.1. Thực hiện công tác đầu tư vốn:

Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xúc tiến, lựa chọn hình thức đầu tư và chuẩn bị các điều kiện ký kết hợp tác đầu tư với các đối tác để thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; thực hiện các hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư - PPP, hợp đồng hợp tác kinh doanh - BBC. Theo dõi, quản lý và tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư vốn.

3.2. Thực hiện công tác quản lý dự án đầu tư trực tiếp:

 Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp do Quỹ làm chủ đầu tư;

3.3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Giám đốc.

4. Phòng Tín dụng và Quản lý vốn ủy thác:

4.1. Thực hiện công tác tín dụng:

- Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định, quy chế, quy trình và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác cho vay của Quỹ: hợp đồng tín dụng, hợp đồng tài trợ, hợp đồng bảo đảm nợ vay, công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các tài sản đảm bảo nợ vay; quản lý giải ngân các hợp đồng, theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ gốc, thu lãi vay; thực hiện công tác kiểm tra định kỳ trước và sau giải ngân, quản lý giải ngân;

- Tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huy động vốn; nhiệm vụ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (nếu được UBND tỉnh giao);

- Tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thẩm định pháp lý, hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án đầu tư; thẩm định về pháp lý và tài chính chủ đầu tư; thẩm định giá trị tài sản bảo đảm nợ vay; giám sát và đánh giá hiệu quả dự án đầu tư và tình hình tài chính của khách hàng;

- Tham mưu đề xuất các biện pháp quản trị rủi ro trong các hoạt động đầu tư tài chính, cho vay.

4.2. Thực hiện công tác nhận ủy thác và ủy thác:

- Thực hiện nghiệp vụ nhận ủy thác quản lý nguồn vốn Quỹ phát triển đất; tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Giám đốc trong việc tiếp nhận và thực hiện các nghiệp vụ nhận ủy thác quản lý các Quỹ tài chính khác theo quy định pháp luật cụ thể của từng nguồn vốn;

- Thực hiện ủy thác hoạt động nghiệp vụ cho các tổ chức tín dụng và các ngân hàng chính sách thực hiện;

- Thực hiện nghiệp vụ nhận ủy thác quản lý, theo dõi, thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án Năng lượng nông thông II trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang.

4.3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hội đồng quản lý, Ban Giám đốc.

(Trích "Quyết định số 126/QĐ-HĐQL ngày 01/3/2022
về việc thành lập các phòng thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang").
Chuyên mục: