CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

I. Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ Đầu Tư phát triển tỉnh Bắc Giang

(Trích Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang)

1. Chức năng của Quỹ:

- Tiếp nhận vốn ngân sách của tỉnh, vốn tài trợ, viện trợ; huy động các nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn thực hiện các dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh

- Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động theo hợp đồng ủy thác; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh để huy động vốn cho ngân sách tỉnh.

- Nhận ủy thác quản lý hoạt động của Quỹ Phát triển đất và một số quỹ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập

- Thực hiện đầu tư trực tiếp vào các dự án, cho vay đầu tư, góp vồn thành lập doanh nghiệp; ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Nghị định 37/2013/NĐ-CP

2. Nhiệm vụ của Quỹ:

- Thực hiện đầu tư trong phạm vi kế hoạch và cơ cấu đầu tư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

- Quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn; đảm bảo an toàn và phát triển vốn; tự bù đắp chi phí và tự chịu rủi ro.

- Đầu tư đúng quy định, đúng mục đích, đúng đối tượng, có hiệu quả; thu hồi kịp thời, đầy đủ cả nợ gốc và nợ lãi.

- Thực hiện đúng hạn, đầy đủ các nghĩa vụ trả nợ của Quỹ đối với tổ chức, cá nhân đã cho Quỹ vay vốn.

- Mua bảo hiểm tài sản, bảo hiểm rủi ro và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

- Thực hiện đúng chế độ kế toán, thống kê và báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Bộ Tài chính và các cơ quan khác theo quy định.

- Chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo luật định; cung cấp số liệu, công bố công khai về tình hình tài chính theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành pháp luật của Nhà nước và các quy định khác có liên quan đến hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao phù hợp với quy đinh tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP, Nghị định 37/2013/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật.

3. Quyền hạn của Quỹ:

- Được pháp luật bảo hộ với tư cách là một pháp nhân trước mọi hành vi trái pháp luật gây tổn hại đến tài sản, quyền lợi và uy tín của Quỹ.

- Được tổ chức hoạt động phù hợp với mục tiêu và phạm vi hoạt động của Quỹ theo quy định của Nghị định 138/2007/NĐ-CP, Nghị định 37/2013/NĐ-CP và theo điều lệ này.

- Được mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Được lựa chọn các dự án có hiệu quả phù hợp với kế hoạch và cơ cấu đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh để quyết định đầu tư, trừ các trường hợp đặc biệt do UBND tỉnh quyết định

- Được liên hệ với các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan trên địa bàn để tìm kiếm, xây dựng các dự án đầu tư.

- Được mời và tiếp các đối tác đầu tư, kinh doanh nước ngoài, được cử cán bộ và nhân viên của Quỹ ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan, khảo sát theo quy định của pháp luật.

- Được trực tiếp quan hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đàm phán, ký kết các hợp đồng vay vốn, nhận tài trợ, nhận ủy thác trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng hợp tác cùng có lợi, theo đúng pháp luật Việt Nam.

- Được đầu tư vào các dự án với tư cách là chủ đầu tư hoặc đồng chủ đầu tư; cho vay hoặc hợp vốn cho vay đối với các dự án; góp vốn thành lập doanh nghiệp; ủy thác hoặc nhận ủy thác theo quy định tại điều lệ này. Được cử người đại diện phần vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp mà Quỹ góp vốn.

- Có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu, hồ sơ về tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh để xem xét quyết định đầu tư, cho vay; trực tiếp thẩm định phương án tài chính, hiệu quả đầu tư của các dự án.

- Được thuê các tổ chức, chuyên gia tư vấn để xem xét, thẩm định một phần hoặc toàn bộ các dự án Quỹ đầu tư trực tiếp, cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp.

- Được kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân vay vốn tại Quỹ, tài sản bảo đảm tiền vay; tình hình quản lý, sử dụng nguồn vốn Quỹ cho vay, đầu tư cũng như các vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư.

- Được đình chỉ việc đầu tư, cho vay, góp vốn; thu hồi các khoản đầu tư trước thời hạn nếu có đầy đủ chứng cứ chứng minh đối tượng sử dụng vốn không đúng mục đích, vi phạm hợp đồng hoặc vi phạm pháp luật.

- Có quyền từ chối tài trợ, hợp tác, cho vay, cung cấp vốn nếu xét thấy trái pháp luật, Điều lệ hoạt động của Quỹ; khởi kiện theo quy định của pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm cam kết với Quỹ hoặc vi phạm các quy định của nhà nước liên quan đến hoạt động của Quỹ.

- Khi đến hạn trả nợ, nếu các bên không có thỏa thuận khác mà chủ đầu tư không trả được nợ thì Quỹ có quyền xử lý tài sản bảo đảm tiền vay để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

- Được quản lý, sử dụng vốn và tài sản được giao; khai thác các nguồn lực nhằm tăng ngồn vốn để thực hiện nhiệm vụ. Quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm sửa chữa tài sản của Quỹ theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh.

- Được cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền sở hữu của Quỹ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Được ban hành các quy chế, quy trình hoạt động để làm căn cứ triển khai hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của Quỹ trong từng thời kỳ.

- Được tuyển dụng, thuê mướn, bố trí, sử dụng và đào tạo lao động; lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng trên cơ sở kết quả hoạt động cảu Quỹ và có các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

- Được từ chối mọi yêu cầu của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào về việc cung cấp thông tin và các nguồn lực khác của Quỹ, nếu yêu cầu đó trái với quy định của pháp luật và trái với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

II. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng

1. Phòng Tổ chức hành chính

     - Tham mưu giúp Ban Giám đốc trong việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung công tác: Tổ chức, cán bộ; lao động tiền lương; thi đua, khen thưởng; hành chính, tổng hợp; quản trị cơ quan; công tác văn thư, lưu trữ, thủ quỹ, thủ kho;

     - Thực hiện các dịch vụ Tài chính công về: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính ngân sách cho cán bộ tài chính trên địa bàn tỉnh; Dịch vụ về thông tin giá, thẩm định giá cho các tổ chức, cá nhân; Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ quyết toán công trình xây dựng cơ bản;

     - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

2. Phòng Kế hoạch - Tài vụ

     - Tham mưu giúp Ban Giám đốc tổ chức thực hiện  các chế độ chính sách về công tác tài chính, kế toán. Tác nghiệp các nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực về tài chính, kế toán, hoạt động tín dụng và các hoạt động khác theo quy định;

     - Tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các hoạt động tài chính của Quỹ;

     - Trực tiếp theo dõi hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong từng lĩnh vực hoạt động của Quỹ; Lập báo cáo quyết toán quý, năm theo định kỳ và báo cáo đột xuất về lĩnh vực tài chính theo yêu cầu của cấp trên;

     - Lập kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm về các hoạt động: huy động vốn; Đầu tư, cho vay;...

     - Quản lý, theo dõi, thu hồi nguồn vốn đầu tư thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 18/02/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang;

     - Lập kế hoạch dự toán ngân sách hàng năm; Xây dựng quy chế, định mức chi tiêu tài chính của của đơn vị Quỹ theo quy định.

     - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

3. Phòng Nghiệp vụ Quỹ và Quản lý vốn ủy thác

     - Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển các hoạt động của Quỹ về công tác cho vay đầu tư, tổ chức thực hiện nghiệp vụ cho vay nguồn vốn của Quỹ và nguồn vốn huy động khác;

     - Tham mưu giúp Ban Giám đốc trong việc thực hiện chính sách, chế độ của nhà nước liên quan đến công tác thẩm định, xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ thẩm định phù hợp với yêu cầu thực tế và quy định hiện hành như: Xây dựng các Quy chế đầu tư trực tiếp; cho vay đầu tư; dự phòng rủi ro; huy động vốn; thẩm định dự án; ...

     - Thực hiện công tác thẩm định các dự án về: Đầu tư trực tiếp; cho vay dự án; đảm bảo tiền vay và các dự án khác; huy động vốn; liên doanh liên kết theo chức năng nhiệm vụ của Quỹ Đầu tư phát triển;

     - Thực hiện công tác tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn Quỹ Phát triển đất theo quy chế của tỉnh và Hợp đồng uỷ thác quản lý Quỹ phát triển đất;

     - Tham mưu và tác nghiệp giúp Ban Giám đốc trong các lĩnh vực nghiên cứu, xây dựng chiến lược kế hoạch hoạt động, kế hoạch huy động vốn của Quỹ xây dựng và thực hiện các đề án của Quỹ; Tổng hợp số liệu phục vụ việc báo các hoạt động chung của Quỹ và các cuộc họp của Hội đồng Quản lý quỹ đầu tư phát triển;

     - Xây dựng kế hoạch đầu tư, các quy chế về hoạt động đầu tư của Quỹ báo cáo Ban Giám đốc và trình Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt để tổ chức thực hiện; tổ chức thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp và đầu tư trên thị trường vốn; Tổ chức thực hiện việc quản lý các dự án đầu tư nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của Quỹ;

     - Thực hiện nhiệm vụ khác khi được phân công.

 

Chuyên mục: