Công bố Quyết định thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang

(Bacgiang.gov.vn) Chiều ngày 29/7, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh. Các đồng chí: Thân Văn Khoa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi Văn Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Bộ Tài chính, lãnh đạo sở ngành, các huyện, thành phố và một số doanh nghiệp đã đến dự.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh phát biểu tại Lễ công bố Quyết định

thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh

 

      Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 04/3/2014 của UBND tỉnh. Đây là một tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Bắc Giang, thực hiện chức năng đầu tư tài chính, đầu tư phát triển. Quỹ đầu tư phát triển tỉnh hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách, thực hiện nguyên tắc tự chủ về tài chính, không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn; chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi nguồn vốn chủ sở hữu của mình.

      Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Tổ chức bộ máy của Quỹ Đầu tư phát triển bao gồm: Hội đồng quản lý (5 thành viên), Ban Kiểm soát (3 thành viên) và cơ quan điều hành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Hoàng Phương giữ chức Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển.

      Hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang bao gồm: Đầu tư trực tiếp và cho vay đầu tư; góp vốn thành lập doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp vào các công trình, dự án kết cấu hạ tầng; huy động vốn trung, dài hạn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; nhận ủy thác quản lý hoạt động của một số Quỹ tài chính hiện có của tỉnh; phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để huy động vốn cho ngân sách địa phương theo ủy quyền của UBND tỉnh.

 


Ra mắt Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh

 

      Phát biểu tại Lễ Công bố quyết định thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập Quỹ đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đề cập đến hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển, Phó Chủ tịch yêu cầu Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành cần phải thực hiện tốt nhiệm vụ huy động vốn để có cơ sở, nguồn lực đầu tư; quan tâm làm tốt công tác tài chính trên cơ sở đúng nguyên tắc, sử dụng nguồn vốn có hiệu quả, chặt chẽ; tranh thủ sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự ủng hộ của Bộ Tài chính trong hoạt động chuyên môn, khai thác nguồn vốn để triển khai các hoạt động. Về nhiệm vụ trước mắt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh yêu cầu sớm tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức; rà soát, bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ một cách hợp lý, đáp ứng được yêu cầu đặt ra và nâng cao hiệu quả hoạt động; tập trung xây dựng và hoàn thiện các văn bản, quy chế hoạt động, quy chế làm việc; tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan để triển khai các hoạt động./.

Thịnh Nguyễn (ST)

Chuyên mục: