Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo phương án bồi thường và thực hiện chi trả tiền bồi thường, GPMB - Dự án Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

      (Bgdif.com.vn) Dự án Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tại Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 và giao cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang làm Chủ Đầu tư.

      Quỹ Đầu tư phát triển đã phối hợp cùng Trung tâm phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Việt Yên (đơn vị được UBND nhân dân huyện Việt Yên giao thực hiện công tác GPMB) và UBND thị trấn Bích Động tiến hành công tác quy chủ, đo đạc diện tích, lập hồ sơ thu hồi đất. Ngày 18/03/2022, UBND huyện Việt Yên đã có thông báo thu hồi đất số 83/TB-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án. Theo đó, UBND thị trấn Bích Động đã phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị triển khai thông báo thu hồi đất và thực hiện công tác kê khai, kiểm đếm các hộ gia đình có đất nằm trong chỉ giới thực hiện dự án, đã có trên: hơn 100 hộ gia đình đồng thuận ký hồ sơ.

      Ngày 17/5/2022, UBND thị trấn Bích Động đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB được thiết lập bởi Đơn vị tư vấn là Trung tâm PTQĐ&CCN huyện. Dự thảo phương án đã được đa số hộ dân đồng thuận, nhất trí và đề nghị được nhận tiền.

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

      Từ ngày 21/5 đến ngày 22/5/2022 Quỹ đã thực hiện tạm ứng tiền cho Trung tâm PTQĐ&CCN huyện thực hiện chi trả tiền cho 76 hộ dân và bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Ảnh: Các hộ gia đình, cá nhân thực hiện nhận tiền

Quỳnh Anh