Triển khai thực hiện công tác Rà phá bom mìn, vật nổ dự án: Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.

      (Bgdif.gov.vn) Thực hiện các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2095/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; số 2296/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu của dự án: Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Ngày 06/7/2022, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng phối hợp cùng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang tiến hành triển khai công tác thi công rà phá bom mìn, vật nổ dự án theo hợp đồng rà phá bom mìn, vật nổ dự án: Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Dưới đây là một số hình ảnh thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ dự án:

 

Ảnh: Đơn vị thi công tập hợp đội ngũ chuẩn bị thực hiện rà phá bom mìn.

Ảnh: Đơn vị thi công chia thành các nhóm tiến hành thi công

Ảnh: Đơn vị thi công đánh dấu vị trí khi có tín hiệu nghi ngờ

Phạm Hữu Thương