Dịch vụ Thẩm định giá

           Từ ngày 19/11/2010 Trung tâm TTTVDV Tài chính công - Sở Tài chính đã ký hợp đồng phối hợp thực hiện dịch vụ Thẩm định giá với Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam - Chi nhánh Bắc Giang. Sau đó do yêu cầu nhiệm vụ Trung tâm TTTVDV Tài chính công - Sở Tài chính  giải thể theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 17/2/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, theo đó một số nhiệm vụ của Trung tâm TTTVDV Tài chính công - Sở Tài chính được chuyển giao về Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang. Nay là Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 04/03/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.

          Do vậy Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang thông báo với các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh; UBND, phòng TC - KH các huyện, thành phố; các tổ chức cá nhân có nhu cầu Thẩm định giá gửi công văn đề nghị Thẩm định giá về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang để phối hợp với Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam - Chi nhánh Bắc Giang tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định hiện hành của Nhà nước.

          Vậy Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh kính báo tới các cơ quan, đơn vị tổ chức trên địa bàn tỉnh biết và liên hệ.

          I. DANH MỤC THẨM ĐỊNH GIÁ

          1. Thẩm định giá tài sản:

          - Động sản;

          - Bất động sản;

          - Giá trị doanh nghiệp.

          2. Hàng hóa dịch vụ.

         3. Thẩm định dự án theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế(trong và ngoài nước), tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang và công dân(khách hàng) trên địa bàn va khu vực nhằm phục vụ cho việc quản lý và kinh doanh.

          4. Tổ chức thu thập, xử lý cung cấp thông tin và tư vấn về thị trường - giá cả tài sản bao gồm: Động sản, bất động sản, giá trị doanh nghiệp, hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.

          5. Thực hiện dịch vụ tư vấn đầu tư.

          II. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ MỨC PHÍ DỊCH VỤ

          1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (Chức thư thẩm định) trong vòng 7 ngày làm việc tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.

          2. Phí dịch vụ Thẩm định thu theo biểu phí đã thông qua Bộ Tài chính.

(Hồ sơ đề nghị Thẩm định giá kèm theo)

Địa chỉ:               Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.

                Số 1 Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang

Điện thoại:         0240.3554507 -  0240.3858715