Hoạt động huy động vốn

ĐIỀU 14. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN

1. Quỹ được huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP. 

Bao gồm: 

a) Vay các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Việc vay vốn nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về vay nợ nước ngoài.

b) Phát hành trái phiếu Quỹ Đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật.

c) Các hình thức huy động trung và dài hạn khác theo Quy chế của Hội đồng quản lý Quỹ cho từng thời kỳ trên cơ sở nhu cầu thực tế và quy định pháp luật hiện hành.

2. Tổng mức vốn huy động tối đa bằng 06 lần vốn chủ sở hữu của Quỹ được ghi trên báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính bán niên tại thời điểm gần nhất.

3. Giám đốc Quỹ xây dựng kế hoạch huy động vốn trình Hội đồng quản lý thông qua để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Quỹ được nhận các khoản đặt cọc và ký cược theo quy định của pháp luật có liên quan.

(Trích "Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang"
ban hành kèm theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 23/8/2021).