Thẩm định giá

Dịch vụ Thẩm định giá

           Từ ngày 19/11/2010 Trung tâm TTTVDV Tài chính công - Sở Tài chính đã ký hợp đồng phối hợp thực hiện dịch vụ Thẩm định giá với Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam - Chi nhánh Bắc Giang. Sau đó do yêu cầu nhiệm vụ Trung tâm TTTVDV Tài chính công - Sở Tài chính  giải thể theo... - 23/03/2015