Thẩm định XDCB

Dịch vụ kiểm tra, đối chiếu, xác định số liệu quyết toán công trình XDCB hoàn thành

          Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Bắc Giang; thực hiện chức năng đầu tư tài chính, đầu tư phát triển. Trong đó, thực hiện dịch vụ kiểm tra, đối chiếu, xác định số liệu quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.    ... - 23/03/2015