Lĩnh vực hoạt động

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG Điều 36: Huy động vốn 1. Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được duy động các nguồn vốn trung và dài hạn theo các hình thức sau đây: a) Vay các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Việc vay vốn nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về vay nợ nước ngoài. b) Phát hành trái phiếu Quỹ Đầu tư... - 21/02/2022

Quỹ phát triển đất

TRÌNH TỰ THỦ TỤC Điều 12. Đối tượng ứng vốn Đối tượng ứng vốn là tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế.       a) Ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá... - 04/11/2021

Hội nghị thông báo Quyết định phê duyệt giá đất ở, đất vườn thực hiện dự án Khu 2 thuộc khu dân cư số 3 trên đường 295B, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang

      (Bgdif.com.vn) Dự án Khu 2 thuộc khu dân cư số 3 trên đường 295B, phường Xương Giang thành phố Bắc Giang được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 và giao cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang làm Chủ Đầu tư.       Thực hiện Thông báo thu hồi đất số 328/TB-UBND ngày 10/12/2020... - 12/10/2021

Hội nghị triển khai công tác GPMB thực hiện dự án Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên

      (Bgdif.com.vn) Ngày 7/10/202, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Khu dân cư tổ dân phố Trung, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Đến dự hội nghị có đại diện phòng TN&MT, Trung tâm phát triển Quỹ đất và CCN huyện Việt Yên,... - 12/10/2021

Danh mục lĩnh vực cho vay

DANH MỤC LĨNH VỰC CHO VAY I. Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường 1. Đầu tư kết cấu hạ tầng. 2. Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các sản phẩm, thân thiện với môi trường. II. Công nghiệp, công nghiệp phụ trợ 1... - 21/09/2021

Danh mục lĩnh vực Đầu tư trực tiếp

DANH MỤC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP       I. Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường       1. Đầu tư kết cấu hạ tầng.       II. Xã hội hóa hạ tầng xã hội       1. Đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở xã hội (Nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công... - 21/09/2021

Hoạt động huy động vốn

ĐIỀU 14. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 1. Quỹ được huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.  Bao gồm:  a) Vay các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Việc vay vốn nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về... - 23/08/2021

Hoạt động đầu tư

 ĐIỀU 15. HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ     1. Quỹ được đầu tư các dự án, đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định tại Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.      2. Nguyên tắc và hình thức đầu... - 23/08/2021

Hoạt động cho vay đầu tư

ĐIỀU 16. HOẠT ĐỘNG CHO VAY 1. Đối tượng, điều kiện và thời gian cho vay thực hiện theo quy định tại Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP. 2. Lãi suất cho vay đối với từng dự án cụ thể do Quỹ quyết định, nhưng không được thấp hơn mức lãi suất cho vay tối thiểu do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. 3. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành... - 23/08/2021

Hoàn thành công tác thi công Bê tông nhựa tuyến 04 dự án: Khu dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang

      (Bgdif.com.vn) Thực hiện kết luận cuộc họp giao ban tháng 7/2021 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang, Ban Quản lý dự án: Khu dịch vụ Song Khê - Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang đã đôn đốc, chỉ đạo Nhà thầu xây lắp nhanh chóng hoàn thiện công tác thi công đặc biệt là hạng mục giao thông (phần đất thuộc Công ty TNHH MTV Phương Huệ... - 11/08/2021

Trang