Hướng dẫn thủ tục

Cho vay đầu tư

HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC VÀ DANH MỤC LĨNH VỰC CHO VAY ĐẦU TƯ I. DANH MỤC LĨNH VỰC DỰ ÁN CHO VAY ĐẦU TƯ I. Kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, môi trường 1. Đầu tư kết cấu hạ tầng. 2. Đầu tư hệ thống cấp nước sạch, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, khí thải, đầu tư hệ thống tái chế, tái sử dụng chất thải, đầu tư sản xuất các... - 17/02/2022

Quỹ phát triển đất

TRÌNH TỰ THỦ TỤC Điều 12. Đối tượng ứng vốn Đối tượng ứng vốn là tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 11 Quy chế.       a) Ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất để tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá... - 04/11/2021

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG VỐN QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH BẮC GIANG

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG VỐN  QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH BẮC GIANG            I. Thông tin về ứng vốn         1. Đơn vị ứng vốn:         Tên đơn vị: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.         Địa chỉ: Số 01, đường Trần Quốc Toản, TP. Bắc... - 29/04/2021

QUY TRÌNH THAY ĐỔI TÀI SẢN ĐẢM BẢO CHO HỢP ĐỒNG VAY VỐN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

QUY TRÌNH THAY ĐỔI TÀI SẢN ĐẢM BẢO CHO HỢP ĐỒNG VAY VỐN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG             Trong quá trình thực hiện hợp đồng vay vốn với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang. Trường hợp khách hàng có yêu cầu thay đổi tài sản đẩm bảo tiền vay, khách hàng đến Quỹ Đầu tư... - 20/04/2021

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VAY VỐN DỰ ÁN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VAY VỐN DỰ ÁN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG             I. THÔNG TIN VỀ VAY VỐN           1. Đơn vị cho vay:           Tên đơn vị: Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bắc... - 20/04/2021

Dịch vụ Thẩm định giá

           Từ ngày 19/11/2010 Trung tâm TTTVDV Tài chính công - Sở Tài chính đã ký hợp đồng phối hợp thực hiện dịch vụ Thẩm định giá với Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam - Chi nhánh Bắc Giang. Sau đó do yêu cầu nhiệm vụ Trung tâm TTTVDV Tài chính công - Sở Tài chính  giải thể theo... - 23/03/2015

Dịch vụ kiểm tra, đối chiếu, xác định số liệu quyết toán công trình XDCB hoàn thành

          Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Bắc Giang; thực hiện chức năng đầu tư tài chính, đầu tư phát triển. Trong đó, thực hiện dịch vụ kiểm tra, đối chiếu, xác định số liệu quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành.    ... - 23/03/2015

HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC VÀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC VÀ LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP (Ban hành kèm theo Quyết định số 424/QĐ/HĐQL ngày 27/10/2014 của Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang). I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG 1. Phạm vi áp dụng: Quy chế đầu tư trực tiếp được áp dụng đối với tất các khoản đầu tư trực tiếp hoặc hợp tác đầu tư, góp vốn thành... - 11/08/2014

Góp vốn thành lập doanh nghiệp

Góp vốn thành lập doanh nghiệp đang xây dựng nội dung - 11/08/2014

Huy động vốn

Hiện nay thông tin chuyên mục này đang được cập nhật, xin vui lòng quay lại sau một thời gian nữa. - 11/08/2014