Huy động vốn

HUY ĐỘNG VỐN

1. Quỹ được huy động nguồn vốn trung và dài hạn (là các nguồn vốn có thời hạn trả nợ từ 1 năm trở lên) từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm: 1.1 Vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước thông qua hợp đồng vay vốn. Việc vay vốn nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về vay nợ nước ngoài 1.2. Phát hành... - 15/06/2016

3. Dự án khoản tài trợ của Cơ quan phát triển Pháp (AFD)

Trên cơ sở thoả ước tín dụng số CVN 1125 01D ngày 22 tháng 11 năm 2011 đã ký giữa Chính phủ Việt Nam (Bộ Tài chính là đại diện) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về Hạn mức tín dụng 20 triệu Euro dành cho hai Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và  Cần Thơ.  Ngày 08/12/2011 Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF) đã... - 11/08/2014

Nguồn vốn thế giới(WB)

Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương (LDIF) do Bộ Tài chính là chủ dự án từ nguồn vốn tài trợ của  Ngân hàng Thế giới (WB), được triển khai từ năm 2009, mục tiêu của dự án là cải thiên tính hiệu quả của LDIF đạt chuẩn  trong huy động tài trợ từ khu vực tư nhân để đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, cải thiện năng lực... - 11/08/2014

Giới thiệu chung

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ cho phép các Quỹ đầu tư phát triển địa phương được huy động các nguồn vốn trung và dài hạn của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm: 1. Vay các tổ chức tài chính, tín dụng trong và ngoài nước. Việc vay vốn ngoài nước thực hiện theo quy định của pháp luật về vay nợ nước ngoài... - 11/08/2014