Huy động vốn

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG Điều 36: Huy động vốn 1. Quỹ Đầu tư phát triển địa phương được duy động các nguồn vốn trung và dài hạn theo các hình thức sau đây: a) Vay các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Việc vay vốn nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về vay nợ nước ngoài. b) Phát hành trái phiếu Quỹ Đầu tư... - 21/02/2022

Hoạt động huy động vốn

ĐIỀU 14. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 1. Quỹ được huy động nguồn vốn trung và dài hạn từ các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP.  Bao gồm:  a) Vay các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Việc vay vốn nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về... - 23/08/2021

Dự án khoản tài trợ của Cơ quan phát triển Pháp (AFD)

Trên cơ sở thoả ước tín dụng số CVN 1125 01D ngày 22 tháng 11 năm 2011 đã ký giữa Chính phủ Việt Nam (Bộ Tài chính là đại diện) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về Hạn mức tín dụng 20 triệu Euro dành cho hai Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng và  Cần Thơ.  Ngày 08/12/2011 Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF) đã... - 11/08/2014

Nguồn vốn thế giới(WB)

Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các Quỹ đầu tư phát triển địa phương (LDIF) do Bộ Tài chính là chủ dự án từ nguồn vốn tài trợ của  Ngân hàng Thế giới (WB), được triển khai từ năm 2009, mục tiêu của dự án là cải thiên tính hiệu quả của LDIF đạt chuẩn  trong huy động tài trợ từ khu vực tư nhân để đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, cải thiện năng lực... - 11/08/2014