Văn bản

Ký hiệu Ngày ban hành Trích dẫn
116-QĐ-CĐVC 01/03/2022

Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang

PDF icon 116-QĐ-CĐVC.pdf
126-QĐ-HĐQL 01/03/2022

Quyết định về việc thành lập các phòng thuộc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang

PDF icon 126-QĐ-HĐQL.pdf
147/2020/NĐ-CP 18/12/2020

Nghị định Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

PDF icon 147-2020-NĐ-CP.pdf
48/TB-QĐTPT 19/01/2022

THÔNG BÁO

Công khai số điện thoại đường dây nóng của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang

PDF icon 48-TB-QĐTPT.pdf
1330/QĐ-UBND 30/11/2021

Quyết định về việc phê duyệt Kê hoạch hoạt động 05 năm của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025

PDF icon 1330-QĐ-UBND.pdf
761-QĐ-QĐTPT 26/11/2021

Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang

PDF icon 761-QĐ-QĐTPT.pdf
57/2021/QĐ-UBND 04/11/2021

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang

PDF icon 57-2021-QĐ-UBND.pdf
980-QĐ-UBND 21/09/2021

Quyết định về việc ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025.

PDF icon 980-QĐ-UBND.pdf
585/QPTĐ-TD&QLVUT 16/09/2021

(Bgdif.com.vn) Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang thay thế Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh. 

Microsoft Office document icon Dự thảo QĐ thay thế QĐ 130.doc
887-QĐ-UBND 23/08/2021

Quyết định về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.

PDF icon 887-QĐ-UBND.pdf

Trang