Văn bản

Ký hiệu Ngày ban hành Trích dẫn
585/QPTĐ-TD&QLVUT 16/09/2021

          (Bgdif.com.vn) Lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang thay thế Quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh. 

(Nội dung chi tiết của bản Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế đính kèm theo)./.

Microsoft Office document icon Dự thảo QĐ thay thế QĐ 130.doc
395/QĐ-QĐTPT 08/07/2021

         Ngày 01/7/2021, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 395/QĐ-QĐTPT v/v phê duyệt kế hoạch chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của các phòng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.

        - Trưởng các phòng có trách nhiệm chỉ đạo cán bộ, viên chức, người lao động của phòng để tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

         - Lãnh đạo quỹ (Giám đốc, Phó Giám đốc) có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, lĩnh vực phụ trách đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

         - Trưởng phòng Kế toán - Hành chính chủ trì, phối hợp với Trưởng các phòng đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ, làm căn cứ bình xét, xếp loại thi đua năm 2021. Định kỳ hàng tháng báo cáo Giám đốc Quỹ và thông báo cho cán bộ, viên chức, người lao động biết về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ tại hội nghị giao ban.

            Có biểu chi tiết kèm theo Quyết định này./.

 

                                                                                                      GIÁM ĐỐC

 

                                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                                                      Nguyễn Trung Lương

PDF icon 395-QĐ-QĐTPT.pdf
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG VỐN QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH BẮC GIANG 29/04/2021

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG VỐN

 QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH BẮC GIANG

 

         I. Thông tin về ứng vốn

        1. Đơn vị ứng vốn:

        Tên đơn vị: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.

        Địa chỉ: Số 01, đường Trần Quốc Toản, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

        Phòng chuyên môn thực hiện thủ tục ứng vốn: Phòng Tín dụng và Quản lý vốn ủy thác.

        Điện thoại/ FAX: (0204)3.831.988

       2. Đối tượng và điều kiện ứng vốn:

       * Đối tượng ứng vốn:

      - Là chủ đầu tư các dự án thuộc ngân sách cấp huyện, thành phố và ngân sách cấp tỉnh, cụ thể:

      + Các cơ quan tổ chức thuộc huyện;

     + Các cơ quan tổ chức thuộc tỉnh.

     - Dự án đầu tư công tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; Dự án khu cụm công nghiệp,…

     * Điều kiện ứng vốn:

     - Có kế hoạch ứng vốn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Năm 2021: Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục dự án tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 về việc phê duyệt kế hoạch ứng vốn Quỹ Phát triển đất (có kèm theo);

     - Dự án đầu tư đã được phê duyệt; dự toán về kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; dự toán đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất theo quy định;

     - Có phương án hoàn trả vốn ứng phù hợp với dự án được ứng vốn.

      3. Thời hạn ứng vốn:

      - Thời hạn ứng vốn: tối đa là 12 tháng (Trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định nhưng không quá 24 tháng);

    - Gia hạn thu hồi vốn ứng: Đối với các dự án chưa có nguồn hoàn trả vì lý do khách quan, dự án gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, trường hợp UBND huyện, thành phố, đơn vị ứng vốn có văn bản xin gia hạn, Quỹ Phát triển đất sẽ xem xét, đề nghị Chủ tịch HĐQL cho phép gia hạn, thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng.

        4. Phí ứng vốn:

       - Đối với vốn ứng để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các khoản ứng vốn chi hỗ trợ, mức phí ứng vốn bằng không (=0);

      - Đối với vốn ứng để thực hiện các nhiệm vụ khác, mức phí ứng vốn được xác định bằng mức phí tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. Hiện nay phí ứng vốn bằng 0,1%/tháng (Quy định tại thông tư số 12/2019/TT-BTC ngày 13/3/2019 của Bộ Tài chính).

 

        II. Hồ sơ và trình tự thủ tục ứng vốn

        Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ ứng vốn

       Khi có nhu cầu ứng vốn Quỹ Phát triển đất, các đơn vị gửi hồ sơ về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang. Thành phần hồ sơ gồm:

       1. Công văn đề nghị ứng vốn của Chủ tịch, UBND huyện, thành phố hoặc lãnh đạo đơn vị;

       2. Cam kết hoàn trả vốn ứng (Kèm theo phương án hoàn trả vốn ứng);

       3. Kế hoạch tiến độ thực hiện khối lượng công việc.

                              (Mẫu văn bản hồ sơ ứng vốn theo phụ lục số 1,2,3,4 đính kèm)

       4. Tài liệu hồ sơ dự án:

       - Quyết định phê duyệt dự án đầu tư (hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật); Kèm theo các tài liệu liên quan đến dự án;

       - Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (bản chính); kèm theo chi tiết phương án bồi thường;

        - Quyết định thu hồi đất (bản chính) kèm theo chi tiết.

        Bước 2: Thẩm tra hồ sơ ứng vốn:

        Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ, phòng Tín dụng & QLVUT thực hiện thẩm tra hồ sơ:

        -  Kiểm tra, xem xét hồ sơ pháp lý ứng vốn, hồ sơ dự án;

       - Thẩm tra tại thực địa dự án: Quỹ Đầu tư phát triển tổ chức buổi làm việc với đơn vị đề nghị ứng vốn và kiểm tra tại thực địa dự án để đánh giá dự án ứng vốn và thống nhất lập biên bản thẩm tra dự án ứng vốn, làm cơ sở trình quyết định ứng vốn.

         Bước 3: Trình quyết định ứng vốn và ứng tiền:

       - Căn cứ hồ sơ, biên bản thẩm tra, phòng tín dụng và quản lý vốn ủy thác trình cấp thẩm quyền ra quyết định ứng vốn. Cụ thể:

        + Giám đốc Quỹ quyết định mức ứng vốn cho 01 dự án dưới 5 tỷ đồng;

        + Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ quyết định mức ứng vốn cho 01 dự án từ 05 tỷ đến dưới 20 tỷ đồng;

        + Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức ứng vốn cho 01 dự án từ 20 tỷ đồng trở lên.

        - Căn cứ quyết định ứng vốn, phòng tín dụng và quản lý vốn ủy thác phối hợp phòng kế toán hành chính làm thủ tục cấp tiền cho đơn vị ứng vốn.

       * Thời gian giải quyết hồ sơ ứng vốn: (Từ khi nhận đủ hồ sơ đến khi cấp tiền cho đơn vị)

       - Quyết định ứng vốn thuộc thẩm quyền Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển: Thời gian giải quyết: 01 ngày (quy định tại quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 là 07 ngày).

     - Quyết định ứng vốn thuộc thẩm quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và Chủ tịch UBND tỉnh: Thời gian giải quyết: 03 ngày (quy định tại quyết định số 130/2011/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 là 07 ngày).

 

                                                                                                              QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

Microsoft Office document icon Hướng dẫn thủ tục ứng vốn Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Giang.doc
QUY TRÌNH THAY ĐỔI TÀI SẢN ĐẢM BẢO CHO HỢP ĐỒNG VAY VỐN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG 20/04/2021

 

QUY TRÌNH THAY ĐỔI TÀI SẢN ĐẢM BẢO CHO HỢP ĐỒNG

VAY VỐN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

 

          Trong quá trình thực hiện hợp đồng vay vốn với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang. Trường hợp khách hàng có yêu cầu thay đổi tài sản đẩm bảo tiền vay, khách hàng đến Quỹ Đầu tư phát triển thực hiện theo các bước, quy trình như sau:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

        - Khách hàng làm công văn đề nghị thay đổi tài sản đảm bảo tiền vay.

        - Phòng Tín dụng & QLVUT tiếp nhận công văn đề nghị thay đổi TSĐB và đánh giá sơ bộ TSĐB thay thế.

         Đánh giá tài sản đảm bảo thay thế :

       - Nếu TSĐB là đất đai thì yêu cầu khách hàng thẩm định giá  TSĐB.

     - Nếu TSĐB là tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng thì xác minh lại tại các ngân hàng nơi khách hàng gửi tiết kiệm.

Bước 2: Hội đồng thẩm định tín dụng thẩm định hồ sơ

        HĐTĐ họp thẩm định hồ sơ và có Biên bản cuộc họp báo cáo kết quả thẩm định. Sau đó, báo cáo Giám đốc Quỹ phê duyệt đồng ý cho thay đổi TSĐB.

Bước 3: Ký kết

        Căn cứ Giám đốc Quỹ phê duyệt đồng ý cho phép thay đổi TSĐB. Quỹ và khách hàng sẽ ký các hợp đồng:

       Đối với TSĐB thay thế là đất đai : Quỹ và khách hàng sẽ ký kết các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (đối với tài sản thay đổi) và Hợp đồng thế chấp (đối với TS thay thế).

       Đối với TSĐB thay thế là tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng: Quỹ tiến hành phong tỏa tiền tiết kiệm tại ngân hàng nơi khách hàng gửi tiết kiệm (Theo mẫu cam kết 3 bên giữa Ngân hàng, khách hàng và Quỹ). Sau đó Quỹ và khách hàng sẽ ký kết các Hợp đồng sửa đổi, bổ sung (đối với tài sản thay đổi).

Bước 4: Bàn giao

      - Sau khi ký kết các hợp đồng  trên, phòng đề xuất Giám đốc cho phòng phối hợp với phòng Kế toán- Hành chính rút GCN quyền sử dụng đất, sổ tiết kiệm tiền gửi... (là TSĐB khách hàng xin rút) đang lưu giữ tại phòng Kế toán - Hành chính  để đi làm thủ tục xóa thế chấp cho các TSĐB thay đổi, đăng ký thế chấp đối với TSĐB thay thế.

       - Sau khi xong các thủ tục giao dịch đảm bảo, phòng lập biên bản bàn giao TSĐB giữa phòng Tín dụng và phòng Kế toán- Hành chính.

      - Giao các TSĐB xin thay đổi cho khách hàng và nhận lại TSĐB thay thế. Lập biên bản giao nhận giữa Quỹ và khách hàng.

     - Sau khi hoàn thành việc thay đổi tài sản đảm bảo, phòng báo cáo Giám đốc và làm công văn thông báo với khách hàng Quỹ đã hoàn thành việc thay đổi TSĐB.

 

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VAY VỐN DỰ ÁN TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG 20/04/2021

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC VAY VỐN DỰ ÁN

TẠI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

 

          I. THÔNG TIN VỀ VAY VỐN

          1. Đơn vị cho vay:

          Tên đơn vị: Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bắc Giang

          Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 04/03/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang.

          Địa chỉ: Số 01, đường Trần Quốc Toản, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại/FAX: (0204)3.554.507

         Số tài khoản: 0731000615615, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang.

         2. Đối tượng và Điều kiện vay vốn:

        - Đối tượng cho vay của Quỹ là các tổ chức có tư cách pháp nhân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có năng lực tài chính và quản lý tổ chức điều hành thực hiện đầu tư các dự án.

      - Dự án cho vay vốn: Là các dự án kết cấu hạ tầng thuộc các danh mục các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Giang  khóa XVIII, kì họp thứ 6 thông qua danh mục các lĩnh vực ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019 – 2025 (có Nghị quyết 31/NQ-HĐDD kèm theo).

       - Quỹ xem xét và quyết định cho vay khi Chủ đầu tư đảm bảo có đủ điều kiện sau:

       Đã hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Hồ sơ dự án đảm bảo đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ chính xác và trung thực.

       Có phương án sản xuất kinh doanh có lãi và phương án đảm bảo trả được nợ vay trong thời hạn cam kết.

       3. Mức vốn cho vay tối đa:

       Giới hạn cho vay đối với 01 nhà đầu tư không quá 25% vốn chủ sở hữu của Quỹ (tương đương 55.000.000.000 đồng tại thời điểm 31/12/2020).

        Giới hạn cho vay đối với 01 dự án đầu tư: không quá 20% vốn chủ sở hữu tại thời điềm thực hiện (tương đương 45.000.000.000 đồng tại thời điểm 31/12/2020).

        4. Thời hạn cho vay đầu tư:

        Thời hạn cho vay đầu tư được xác định theo khả năng thu hồi vốn phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của từng dự án. Thời hạn cho vay tối đa là 15 năm, trường hợp đặc biệt cho vay trên 15 năm do UBND tỉnh quyết định.

        5. Lãi suất cho vay đầu tư:

       Lãi suất cho vay: Áp dụng từng thời điểm, hiện nay là 8%/năm. (Áp dụng theo Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 8/8/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang vể việc phê duyệt lãi suất cho vay tối thiểu đối với các dự án vay vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang). 

         II. HỒ SƠ VÀ QUY TRÌNH XÉT DUYỆT CHO VAY ĐẦU TƯ:

         Bước 1: Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn

        Khi có nhu cầu vay vốn đầu tư, chủ đầu tư liên hệ với phòng Tín dụng & QLVUT của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang để được hướng dẫn thủ tục vay vốn và tiếp nhận những hồ sơ, tài liệu như sau:

                1. Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu đính kèm - Mẫu số 01)

                2. Danh mục hồ sơ của khách hàng (Chi tiết danh mục hồ sơ - phụ lục 02)

                - Hồ sơ pháp lý chủ đầu tư;

                - Hồ sơ dự án;

                - Hồ sơ tài chính.

         Bước 2: Thẩm định hồ sơ vay vốn

        Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ vay vốn của khách hàng, Hội đồng thẩm định, phòng Tín dụng & QLVUT tiến hành các thủ tục thẩm định theo quy định:

         - Thẩm định năng lực chủ đầu tư;

         - Thẩm định dự án đầu tư;

         - Thẩm định tài sản đảm bảo.

        Thời gian tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn được thực hiện trong thời gian không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (trong đó 10 ngày làm việc dành cho Quỹ thẩm định dự án và 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình cấp thẩm quyền quyết định).

        Bước 3: Trình duyệt và ra các quyết định tín dụng

       - Phòng Tín dụng & QLVUT báo cáo kết quả thẩm định trình cấp có thẩm quyền quyết định và phê duyệt cho vay (Thẩm quyền quyết định cho vay: Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh quyết định cho vay giá trị dưới 34 tỷ đồng; UBND tỉnh quyết định cho vay giá trị từ 34 tỷ đồng trở lên).

       - Trường hợp khoản vay không được phê duyệt: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang thông báo gửi khách hàng về việc từ chối cho vay và nêu rõ lý do từ chối;

     - Trường hợp được phê duyệt cho vay: Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, phòng Tín dụng & QLVUT thông báo cho khách hàng đến làm thủ tục ký kết hợp đồng vay vốn.

        Bước 4: Ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đảm bảo tiền vay

        Khách hàng đến  phòng Tín dụng & QLVUT Quỹ Đầu tư phát triển để lập Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đảm bảo tiền vay và các hồ sơ có liên quan.

Thực hiện thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định.

         Bước 5: Giải ngân vốn vay

         1. Hồ sơ giải ngân:

           Sau khi Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, cầm cố, văn bản hoặc thỏa thuận bảo đảm liên quan (nếu có) đã được Quỹ Đầu tư phát triển, khách hàng và bên liên quan (nếu có) ký kết theo đúng quy định;  Phòng Tín dụng & QLVUT hướng dẫn khách hàng cung cấp hồ sơ giải ngân như sau:

         - Giấy đề nghị giải ngân;

         - Hồ sơ khối lượng thực hiện được nghiệm thu, hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ chi tiết đã được phê duyệt.

         Phòng Tín dụng & QLVUT thực hiện thẩm định hồ sơ khối lượng, trình cấp thẩm quyền quyết định giải ngân cho khách hàng theo quy định.

         Sau khi giải ngân, khách hàng thực hiện ký kết khế ước nhận nợ và cam kết trả với Quỹ Đầu tư phát triển theo quy định.  

       2. Nguyên tắc giải ngân

       - Giải ngân vốn vay phải đúng mục đích sử dụng vốn theo đúng phương án, dự toán đã được duyệt cho vay.

       - Giải ngân vốn vay trên cơ sở đề nghị của khách hàng và mục đích sử dụng tiền vay thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng đã ký./.

 

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

PDF icon HD thủ tục vay vốn tại QĐTPT BG.pdf
164/KH-QĐTPT 01/04/2020

          (Bgdif.com.vn) Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang xây dựng kế hoạch xét tuyển lao động năm 2020, kèm theo Kế hoạch số 164/KH-QĐTPT ngày 31/3/2020./.

PDF icon 164-KH-QĐTPT.signed.pdf
414/TB-QĐTPT 05/08/2019

Thông báo chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ của từng phòng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tháng 8/2019

PDF icon 414-TB-QĐTPT.signed.pdf
348/QĐ-QĐTPT 22/07/2019

Quyết định số 348/QĐ-QĐTPT ngày 22/7/2019 của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 01: Khảo sát, lập thiết kế BVTC – dự toán thuộc dự án khu đô thị mới thị trấn Nếnh huyện Việt Yên

PDF icon 348-QĐ-QĐTPT.signed.pdf
312/TB-QĐTPT 04/07/2019

THÔNG BÁO

          Chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ

của từng phòng Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tháng 7/2019

 

            Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-QĐTPT ngày 30/01/2019 của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang về việc cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của người đứng đầu Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang;

           Căn cứ Thông báo số 82/TB-QĐTPT ngày 20/02/2019 của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang về việc phân công nhiệm vụ và giao chỉ tiêu cho viên chức và người lao động năm 2019;

            Căn cứ Kết luận họp giao ban tháng 6/2019 của Quỹ Đầu tư phát triển về việc xây dựng Kế hoạch công tác tháng;

           Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thông báo chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ của từng phòng, cơ quan tháng 7/2019, cụ thể như sau:

(Có chi tiết kèm theo)

          Vậy, Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển thông báo để các cán bộ, viên chức và người lao động thuộc các phòng của Quỹ thực hiện theo đúng Kế hoạch đã xây dựng./.

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

PDF icon 312-TB-QĐTPT.signed.pdf
247/QĐTPT-KTHC 05/06/2019

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(Kèm theo Công văn số: 247/QĐTPT-KTHC ngày 5/6/2019 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang về việc Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản)

       1. Tài sản đấu giá

      - Quyền sử dụng 03 lô đất ở Dự án Khu 1 thuộc Khu dân cư số 3 trên đường 295B, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

       - Tổng diện tích: 1.294,0 m­­­2;

       - Tổng giá khởi điểm: 7.733.800.000 đồng.

        (Bằng chữ: Bảy tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn)

        2. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Khoản 4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

        3. Hồ sơ đăng ký gồm có:

         - Công văn đề nghị tổ chức đấu giá tài sản;

         - Hồ sơ năng lực của tổ chức;

         - Phương án đấu giá và thù lao dịch vụ đấu giá.

      4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: Trong giờ hành chính (từ ngày 6/6/2019 đến hết 15h00 ngày 7/6/2019) tại Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.

         5. Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá: ngày 07/6/2019.

           Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

          Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang.

       Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Cao, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang. ĐT: (0204) 3521.368./.

QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH BẮC GIANG

PDF icon 247-QĐTPT-KTHC.signed.pdf

Trang